قیمت آنلاین

لیست قیمت تبلت Tablet Prices List در تاریخ : 1393/01/30

لیست قیمت تبلت Tablet Prices List

کدTabletProcessorDiskSizeOSWقیمت و خرید کالا
Apple Tablet Prices List لیست قیمت تبلت اپل
818Apple iPad 3 / 64GB / Wi-Fi / 4GApple Dual-Core 1GHz64GB9.7"Apple IOS662 gمشاهده قیمت و خرید کالا
819Apple iPad 3 / 64GB / Wi-FiApple Dual-Core 1GHz64GB9.7"Apple IOS652 gمشاهده قیمت و خرید کالا
820Apple iPad 3 / 32GB / Wi-Fi / 4GApple Dual-Core 1GHz32GB9.7"Apple IOS662 grمشاهده قیمت و خرید کالا
821Apple iPad 3 / 32GB / Wi-FiApple Dual-Core 1GHz32GB9.7"Apple IOS652 gمشاهده قیمت و خرید کالا
822Apple iPad 3 / 16GB / Wi-Fi / 4GApple Dual-Core 1GHz16GB9.7"Apple IOS662 grمشاهده قیمت و خرید کالا
823Apple iPad 3 / 16GB / Wi-FiApple Dual-Core 1GHz16GB9.7"Apple IOS652 gمشاهده قیمت و خرید کالا
1414Apple iPad (4th Gen) Wi-Fi - 16GBA6X Chipset Proccessor16GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1415Apple iPad (4th Gen) Wi-Fi - 32GBA6X Chipset Proccessor32GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1416Apple iPad (4th Gen) Wi-Fi - 64GBA6X Chipset Proccessor64GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1417Apple iPad (4th Gen) Wi-Fi - 128GBA6X Chipset128GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1418Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GBA6X Chipset Proccessor16GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1419Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 32GBA6X Chipset Proccessor32GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1420Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GBA6X Chipset Proccessor64GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1421Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GBA6X Chipset128GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1422Apple iPad mini WiFi - 16GBCortex-A9 Proccessor16GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1423Apple iPad mini WiFi - 32GBCortex-A9 Proccessor32GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1424Apple iPad mini WiFi - 64GBCortex-A9 Proccessor64GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1425Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GBCortex-A9 Proccessor16GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1426Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GBCortex-A9 Proccessor32GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1427Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GBCortex-A9 Proccessor64GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدTabletProcessorDiskSizeOSWقیمت و خرید کالا
Sony Tablet Prices List لیست قیمت تبلت سونی
1135Sony SGPT212NVIDIA Tegra 24.0GB5.0"Android v3.2372 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1436Sony Xperia Tablet S 3G - 16GBQuad-Core 1.3 GHz16GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1437Sony Xperia Tablet S 3G - 32GBQuad-Core 1.3 GHz32GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1438Sony Xperia Tablet S 3G - 64GBQuad-Core 1.3 GHz64GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1439Sony Xperia Tablet S - 16GBQuad-Core 1.3 GHz16GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1440Sony Xperia Tablet S - 32GBQuad-Core 1.3 GHz32GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1441Sony Xperia Tablet S - 64GBQuad-Core 1.3 GHz64GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1442Sony S - 16GBTegra 1GHz16GB9.4"V3.0 Honeycomb598 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1443Sony S - 32GBTegra 1GHz32GB9.4"V3.0 Honeycomb598 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1444Sony PIntel Dual-Core 1.0GHz5.5"V3.0 Honeycomb-مشاهده قیمت و خرید کالا
1445Sony Xperia Tablet Z - 16GBQuad-Core 1.5 GHz16GB10.1"Android v4.1495 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1446Sony Xperia Tablet Z - 32GBQuad-Core 1.5 GHz32GB10.1"Android v4.1495 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدTabletProcessorDiskSizeOSWقیمت و خرید کالا
Samsung Tablet Prices List لیست قیمت تبلت سامسونگ
824Samsung Galaxy Tab P7300 16GBNvidia Dual-Core 1GHz16GB8.9"Android v3.0465 gمشاهده قیمت و خرید کالا
825Samsung Galaxy Tab P7300 32GBNvidia Dual-Core 1GHz32GB8.9"Android v3.0465 gمشاهده قیمت و خرید کالا
826Samsung Galaxy Note N8000 16GBExynos Quad-Core 1.5GHz16GB10.1"Android v4.0583 grمشاهده قیمت و خرید کالا
827Samsung Galaxy Note N8000 32GBExynos Quad-Core 1.5GHz32GB10.1"Android v4.0583 gمشاهده قیمت و خرید کالا
828Samsung Galaxy Note N8000 64GBExynos Quad-Core 1.5GHz64GB10.1"Android v4.0583 gمشاهده قیمت و خرید کالا
829Samsung Galaxy Tab 2 P5100 16GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz16GB10.1"Android v4.0588 grمشاهده قیمت و خرید کالا
830Samsung Galaxy Tab 2 P5100 32GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz32GB10.1"Android v4.0588 gمشاهده قیمت و خرید کالا
831Samsung Galaxy Tab 2 P5100 64GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz64GB10.1"Android v4.0588 gمشاهده قیمت و خرید کالا
832Samsung Galaxy Tab 2 P3100 8GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz8GB7"Android v4.0344 grمشاهده قیمت و خرید کالا
833Samsung Galaxy Tab 2 P3100 16GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz16GB7"Android v4.0344 grمشاهده قیمت و خرید کالا
834Samsung Galaxy Tab 2 P3100 32GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz32GB7"Android v4.0344 gمشاهده قیمت و خرید کالا
835Samsung Galaxy Tab P6800 16GBIntel Dual-Core 1.4GHz16GB7.7"Android v3.2335 grمشاهده قیمت و خرید کالا
836Samsung Galaxy Tab P6800 32GBIntel Dual-Core 1.4GHz32GB7.7"Android v3.2335 gمشاهده قیمت و خرید کالا
837Samsung Galaxy Tab P6800 64GBIntel Dual-Core 1.4GHz64GB7.7"Android v3.2335 gمشاهده قیمت و خرید کالا
1411Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 - 16GBQuad-Core Cortex 1.6GHz16GB8.0"Android v4.1338 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1412Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 - 32GBQuad-Core Cortex 1.6GHz32GB8.0"Android v4.1338 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1430Samsung Galaxy Note N8000 32GBCortex 1.5 GHz10.1"Android v4.0583 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1431Samsung Galaxy Note N8000 64GBExynos Quad-Core 1.5GHz64GB10.1"Android v4.0583 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1432Samsung Galaxy Tab 2 P3100 32GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz32GB7.0"Android v4.0344 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1433Samsung Galaxy Tab 2 P5100TI OMAP Dual-Core 1.0GHz16GB10.1"Android v4.0588 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1434Samsung Galaxy Tab P6800 32GBIntel Dual-Core 1.4GHz32GB7.7"Android v3.2355 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1435Samsung Galaxy Tab P6800 64GBIntel Dual-Core 1.4GHz64GB7.7"Android v3.2335 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2253Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GBExynos Dual-Core 1.5GHz16GB8.0"Android v4.2.2314 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2254Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 8GBExynos Dual-Core 1.5GHz88.0"Android v4.2.2314 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2255Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GBMarvell PXA98687.0"Android v4.1306 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2256Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GBMarvell PXA98616GB7.0"Android v4.1306 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2257Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GBDual-Core8.07.0"Android v4.1300 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2258Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 16GBDual-Core16GB7.0"Android v4.1300 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2259Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GBQuad-Core Cortex-A916GB8.0"Android v4.1.2338 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2260Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 8GBQuad-Core Cortex-A98.08.0"Android v4.1.2338 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2261Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GBIntel Atom Z256016GB10.1"Android v4.2.2510 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2262Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 32GBIntel Atom Z256032GB10.1"Android v4.2.2510 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدTabletProcessorDiskSizeOSWقیمت و خرید کالا
Lenovo Tablet Prices List لیست قیمت تبلت لنوو
1406Lenovo Ideapad A2107A - 4GBCortex 1.0 GHz4GB7.0"Android v4.0400 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1407Lenovo Ideapad A2107A - 8GBCortex 1.0 GHz8GB7.0"Android v4.0400مشاهده قیمت و خرید کالا
1408Lenovo Ideapad A2107A - 16GBCortex 1.0 GHz16GB7.0"Android v4.0400 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1409Lenovo Ideapad S2109A - 8GBCortex 1.0 GHz8GB9.7"Android v4.0580 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1410Lenovo Ideapad S2109A - 16GBCortex 1.0 GHz16GB9.7"580 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1447Lenovo Ideapad A1000-T- 4GBDual core cortex 1.2 GHz4GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1448Lenovo Ideapad A1000-T- 8GBDual core cortex 1.2 GHz8GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1483Lenovo Ideapad A1 - 16GBCortex-A816GB7.0"Android v2.3400 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1486Lenovo Ideapad K1 - 16GBT20 Dual-Core16GB10.1"Android v3.1750 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1487Lenovo Ideapad K1 - 32GBT20 Dual-Core32GB10.1"Android v3.1750 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1488Lenovo Ideapad K1 - 64GBT20 Dual-Core64GB10.1"Android v3.1750 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2263Lenovo Ideapad A3000 - 16GBMediaTek 812516GB7.0"Android v4.1339 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2264Lenovo Ideapad S6000 - 16GBQuad core Cortex A716GB10.1"Android v4.2560 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2265Lenovo Ideapad S6000 - 32GBQuad core Cortex A732GBAndroid v4.2560 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدTabletProcessorDiskSizeOSWقیمت و خرید کالا
HP Tablet Prices List لیست قیمت تبلت اچ پی
2266HP Slate 7 2800 Tablet - 8GBCortex-A98.07.0"Android v4.1370 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدTabletProcessorDiskSizeOSWقیمت و خرید کالا
ASUS Tablet Prices List لیست قیمت تبلت ایسوس
838ASUS Transformer Pad TF300T 32GBTegra 3 Quad-Core 1.2GHz32GB10.1"Android v4.0635 grمشاهده قیمت و خرید کالا
839ASUS Transformer Pad TF300T 32GB + DockTegra 3 Quad-Core 1.2GHz32GB10.1"Android v4.01181 gمشاهده قیمت و خرید کالا
840ASUS Transformer Pad TF300TG 32GBTegra 3 Quad-Core 1.2GHz32GB10.1"Android v4.0635 grمشاهده قیمت و خرید کالا
841ASUS Transformer Pad TF300TG 32GB + DockTegra 3 Quad-Core 1.2GHz32GB10.1"Android v4.01181 grمشاهده قیمت و خرید کالا
842ASUS Eee Slate B121Intel Dual-Core i5 470um64GB12.1"Windows® 71.16 grمشاهده قیمت و خرید کالا
843ASUS Eee Pad SliderNVIDIA® Tegra™ 2 1.0GHz16GB10.1"Android v3.2960 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1400ASUS Pad Me172v1.0GHZ WM89508GB7.0"Android v4.1370 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1401ASUS Googel Nexus 7 3Gcortex 1.2 GHz32GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1402ASUS Googel Nexus 7 - 32GBQuad-Core 1.2 GHz32GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1403ASUS VivoTab RT TF600T - 32GBcortex 1.3 GHz32GB10.1"Microsoft Windows 8525 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1404ASUS VivoTab RT TF600T - 64GBcortex 1.3 GHz64GB10.1"Microsoft Windows 8525 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1405ASUS VivoTab TF810C - 64 GBIntel Atom 1.8GHz64GB11.6"Microsoft Windows 8675 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1428ASUS Googel Nexus 7 - 8GBQuad-Core 1.2 GHz8GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1429ASUS Googel Nexus 7 - 16GBQuad-Core 1.2 GHz16GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2687ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GBAtom Z25608.07.0"Android 4.2328gمشاهده قیمت و خرید کالا
2688ASUS Fonepad 7 ME372CG - 16GBAtom Z256016.07.0"Android 4.2328gمشاهده قیمت و خرید کالا
2689ASUS Fonepad 7 ME372CG - 32GBAtom Z2560327.0"Android 4.2328gمشاهده قیمت و خرید کالا
2690ASUS Fonepad ME371 - 8GBAtom Z24208.07.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت و خرید کالا
2691ASUS Fonepad ME371 - 16GBAtom Z242016.07.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت و خرید کالا
2692ASUS Fonepad ME371 - 32GBAtom Z2420327.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت و خرید کالا
2693ASUS Fonepad ME371MG New - 8GBAtom Z24608.07.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت و خرید کالا
2694ASUS Fonepad ME371MG New - 16GBAtom Z246016.07.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت و خرید کالا
2695ASUS Fonepad ME371MG New - 32GBAtom Z2460327.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت و خرید کالا
کدTabletProcessorDiskSizeOSWقیمت و خرید کالا
Acer Tablet Prices List لیست قیمت تبلت ایسر
1063Acer Iconia Tab W500 + DockAMD Dual-Core C-50 1.0 GHz32GB10"Windows® 7970 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1064Acer Iconia Tab W501 3G + DockAMD Dual-Core C-50 1.0 GHz32GB10"Windows® 7970 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدTabletProcessorDiskSizeOSWقیمت و خرید کالا
Innovel Tablet Prices List لیست قیمت تبلت اینوول
1209Innovel I701SCortex A8 1.0 GHz4GB7"Android v4.0310gمشاهده قیمت و خرید کالا
1210Innovel I971WCortex A8 1.2~1.5GHz16GB9.7"Android v4.0480 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1211Innovel I702BCortex A8 at 1.2GHz4GB7"Android v4.0325 gمشاهده قیمت و خرید کالا
1212Innovel I703WCortex A8 at 1.2GHz8GB7.0"Android v4.0325 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1489Innovel I801BDual-Core Cortex A98GB8.0"Android v4.1470 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1490Innovel I972S - 8GBDualcore Cortex-A98GB9.7"Android v4.1630 gمشاهده قیمت و خرید کالا
1491Innovel I972S - 16GBDualcore Cortex-A916GB9.7"Android v4.1630 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1676Innovel i710BCortex-A98GB7.0"Android v4.1.1320 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدTabletProcessorDiskSizeOSWقیمت و خرید کالا
Hyundai Tablet Prices List لیست قیمت تبلت هیوندای
1395HYUNDAI T10 3G - 16GB1.6GHZ Quad Core16GB10.1"Android v4.0650 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1396HYUNDAI T10 3G - 32GB1.6GHZ Quad Core32GB10.1"Android v4.0650 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1397HYUNDAI T71.6GHZ Quad Core8GB7.0"Android v4.1300 gمشاهده قیمت و خرید کالا
کدTabletProcessorDiskSizeOSWقیمت و خرید کالا
JetWay Tablet Prices List لیست قیمت تبلت جت وی
1398GET WAY ALFAR 706BOX CHIPA 1.5GHZ8GB7.0"Google Android 4.0322 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1399GET WAY ALFAR 780BOX CHIPA 1.5GHZ8GB7.0"Google Android 4.0320 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدTabletProcessorDiskSizeOSWقیمت و خرید کالا
GS Pad Tablet Prices List لیست قیمت تبلت جی اس پد
1393GS PAD X8BOX CHIPA 1.5GHZ8GB7.0"Google Android 4.0450 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1394GS PAD X7ALLWINNER 1.0GHZ8GB7.0"Google Android 4.0330 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدTabletProcessorDiskSizeOSWقیمت و خرید کالا
Coby Tablet Prices List لیست قیمت تبلت کوبی
1413COBY MID7035Cortex 1.0 GHz4GB7.0"Android v4.0294 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدTabletProcessorDiskSizeOSWقیمت و خرید کالا
Point Of View Tablet Prices List لیست قیمت تبلت پونیت آو ویو
1387Point Of View Onyx507 3GSingle cortex 1.0 GHz4GB7.0"Android v4.0-مشاهده قیمت و خرید کالا
1388Point Of View PROtab3XXL IPS 3GDual core cortex 1.6 GHz8GB10"Android v4.0700 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1389Point Of View Onyx 527 3Gcortex 1.2 GHz8GB7.0"Android v4.0-مشاهده قیمت و خرید کالا
1390Point Of View PROtab25XLcortex 1.8 GHz4GB8.0"Google Android 4.0450 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1391Point Of View PROtab26cortex 1.0 GHz4GB7.0"Android v4.0330 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1392Point Of View Mobii 701Dual core cortex 1.2 GHz4GB7.0"Android v4.1380 grمشاهده قیمت و خرید کالا

لیست قیمت تبلت Tablet Prices List

بازگشت به صفحه اصلی
لیست قیمت تبلت Tablet Prices List , تعمیرات تبلت , ,برنامه تبلت , ,نقد و بررسی تبلت , ,عکس و تصاویر تبلت , ,فروش اقساط تبلت , ,قیمت به روز Tablet , ,فروش اقساط Tablet , ,مشخصات Tablet , ,خرید Tablet , ,بهترین قیمت Tablet , ,برنامه Tablet , ,خرید تبلت , ,قیمت به روز تبلت , ,فیلم و ویدئو تبلت , ,فیلم و ویدئو Tablet , ,بهترین قیمت تبلت , ,فروشگاه Tablet , ,فروش اینترنتی Tablet , ,فروش تبلت , ,مشخصات تبلت , ,قیمت تبلت , ,فروشگاه تبلت , ,لوازم جانبی تبلت , ,مشاوره و آموزش تبلت , ,لوازم جانبی Tablet , ,نقد و بررسی Tablet , ,عکس و تصاویر Tablet , ,فروش Tablet , ,تعمیرات Tablet , ,فروش اینترنتی تبلت , ,مشاوره و آموزش Tablet , ,قیمت Tablet ,