قیمت آنلاین

لیست قیمت تبلت Tablet Prices List در تاریخ : 1393/10/05

لیست قیمت تبلت Tablet Prices List

کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Apple Tablet Prices List لیست قیمت تبلت اپل
818Apple iPad 3 / 64GB / Wi-Fi / 4GApple Dual-Core 1GHz64GB9.7"Apple IOS662 gمشاهده قیمت و خرید کالا
819Apple iPad 3 / 64GB / Wi-FiApple Dual-Core 1GHz64GB9.7"Apple IOS652 gمشاهده قیمت و خرید کالا
820Apple iPad 3 / 32GB / Wi-Fi / 4GApple Dual-Core 1GHz32GB9.7"Apple IOS662 grمشاهده قیمت و خرید کالا
821Apple iPad 3 / 32GB / Wi-FiApple Dual-Core 1GHz32GB9.7"Apple IOS652 gمشاهده قیمت و خرید کالا
822Apple iPad 3 / 16GB / Wi-Fi / 4GApple Dual-Core 1GHz16GB9.7"Apple IOS662 grمشاهده قیمت و خرید کالا
823Apple iPad 3 / 16GB / Wi-FiApple Dual-Core 1GHz16GB9.7"Apple IOS652 gمشاهده قیمت و خرید کالا
1414Apple iPad (4th Gen) Wi-Fi - 16GBA6X Chipset Proccessor16GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1415Apple iPad (4th Gen) Wi-Fi - 32GBA6X Chipset Proccessor32GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1416Apple iPad (4th Gen) Wi-Fi - 64GBA6X Chipset Proccessor64GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1417Apple iPad (4th Gen) Wi-Fi - 128GBA6X Chipset128GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1418Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GBA6X Chipset Proccessor16GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1419Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 32GBA6X Chipset Proccessor32GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1420Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GBA6X Chipset Proccessor64GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1421Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GBA6X Chipset128GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1422Apple iPad mini WiFi - 16GBCortex-A9 Proccessor16GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1423Apple iPad mini WiFi - 32GBCortex-A9 Proccessor32GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1424Apple iPad mini WiFi - 64GBCortex-A9 Proccessor64GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1425Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GBCortex-A9 Proccessor16GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1426Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GBCortex-A9 Proccessor32GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1427Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GBCortex-A9 Proccessor64GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت و خرید کالا
3879Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GBA7 Chipset Dual Core Cyclone16GB7.9"iOS 7331gمشاهده قیمت و خرید کالا
3880Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GBA7 Chipset Dual Core Cyclone32GB7.9"iOS 7331gمشاهده قیمت و خرید کالا
3881Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 64GBA7 Chipset Dual Core Cyclone64GB7.9"iOS 7331gمشاهده قیمت و خرید کالا
3882Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 128GBA7 Chipset Dual Core Cyclone128GB7.9"iOS 7331gمشاهده قیمت و خرید کالا
3883Apple iPad Air 4G - 16GBA7 & M7 Chipset Dual Core CPU16GB9.7"iOS 7469gمشاهده قیمت و خرید کالا
3884Apple iPad Air 4G - 32GBA7 & M7 Chipset Dual Core CPU32GB9.7"iOS 7469gمشاهده قیمت و خرید کالا
3885Apple iPad Air 4G - 64GBA7 & M7 Chipset Dual Core CPU64GB9.7"iOS 7469gمشاهده قیمت و خرید کالا
3886Apple iPad Air 4G - 128GBA7 & M7 Chipset Dual Core CPU128GB9.7"iOS 7469gمشاهده قیمت و خرید کالا
3887Apple iPad Air Wi-Fi - 16GBA7 & M7 Chipset Dual Core CPU16GB9.7"iOS 7469gمشاهده قیمت و خرید کالا
3888Apple iPad Air Wi-Fi - 32GBA7 & M7 Chipset Dual Core CPU32GB9.7"iOS 7469gمشاهده قیمت و خرید کالا
3889Apple iPad Air Wi-Fi - 64GBA7 & M7 Chipset Dual Core CPU64GB9.7"iOS 7469gمشاهده قیمت و خرید کالا
3890Apple iPad Air Wi-Fi - 128GBA7 & M7 Chipset Dual Core CPU128GB9.7"iOS 7469gمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Samsung Tablet Prices List لیست قیمت تبلت سامسونگ
824Samsung Galaxy Tab P7300 16GBNvidia Dual-Core 1GHz16GB8.9"Android v3.0465 gمشاهده قیمت و خرید کالا
825Samsung Galaxy Tab P7300 32GBNvidia Dual-Core 1GHz32GB8.9"Android v3.0465 gمشاهده قیمت و خرید کالا
826Samsung Galaxy Note N8000 16GBExynos Quad-Core 1.5GHz16GB10.1"Android v4.0583 grمشاهده قیمت و خرید کالا
827Samsung Galaxy Note N8000 32GBExynos Quad-Core 1.5GHz32GB10.1"Android v4.0583 gمشاهده قیمت و خرید کالا
828Samsung Galaxy Note N8000 64GBExynos Quad-Core 1.5GHz64GB10.1"Android v4.0583 gمشاهده قیمت و خرید کالا
829Samsung Galaxy Tab 2 P5100 16GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz16GB10.1"Android v4.0588 grمشاهده قیمت و خرید کالا
830Samsung Galaxy Tab 2 P5100 32GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz32GB10.1"Android v4.0588 gمشاهده قیمت و خرید کالا
831Samsung Galaxy Tab 2 P5100 64GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz64GB10.1"Android v4.0588 gمشاهده قیمت و خرید کالا
832Samsung Galaxy Tab 2 P3100 8GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz8GB7"Android v4.0344 grمشاهده قیمت و خرید کالا
833Samsung Galaxy Tab 2 P3100 16GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz16GB7.0"Android v4.0344 grمشاهده قیمت و خرید کالا
834Samsung Galaxy Tab 2 P3100 32GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz32GB7"Android v4.0344 gمشاهده قیمت و خرید کالا
835Samsung Galaxy Tab P6800 16GBIntel Dual-Core 1.4GHz16GB7.7"Android v3.2335 grمشاهده قیمت و خرید کالا
836Samsung Galaxy Tab P6800 32GBIntel Dual-Core 1.4GHz32GB7.7"Android v3.2335 gمشاهده قیمت و خرید کالا
837Samsung Galaxy Tab P6800 64GBIntel Dual-Core 1.4GHz64GB7.7"Android v3.2335 gمشاهده قیمت و خرید کالا
1411Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 - 16GBQuad-Core Cortex 1.6GHz16GB8.0"Android v4.1338 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1412Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 - 32GBQuad-Core Cortex 1.6GHz32GB8.0"Android v4.1338 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1430Samsung Galaxy Note N8000 32GBCortex 1.5 GHz10.1"Android v4.0583 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1431Samsung Galaxy Note N8000 64GBExynos Quad-Core 1.5GHz64GB10.1"Android v4.0583 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1432Samsung Galaxy Tab 2 P3100 32GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz32GB7.0"Android v4.0344 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1433Samsung Galaxy Tab 2 P5100TI OMAP Dual-Core 1.0GHz16GB10.1"Android v4.0588 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1434Samsung Galaxy Tab P6800 32GBIntel Dual-Core 1.4GHz32GB7.7"Android v3.2355 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1435Samsung Galaxy Tab P6800 64GBIntel Dual-Core 1.4GHz64GB7.7"Android v3.2335 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2253Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GBExynos Dual-Core 1.5GHz16GB8.0"Android v4.2.2314 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2254Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 8GBExynos Dual-Core 1.5GHz88.0"Android v4.2.2314 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2255Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GBDual-core 1.2 Ghz8GB7.0"Android v4.1306 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2256Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GBMarvell PXA98616GB7.0"Android v4.1306 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2257Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GBDual-core 1.2 Ghz8GB7.0"Android v4.1300 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2258Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 16GBDual-Core16GB7.0"Android v4.1300 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2259Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GBQuad-Core Cortex-A916GB8.0"Android v4.1.2338 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2260Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 8GBQuad-Core Cortex-A98.08.0"Android v4.1.2338 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2261Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GBIntel Atom Z256016GB10.1"Android v4.2.2510 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2262Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 32GBIntel Atom Z256032GB10.1"Android v4.2.2510 grمشاهده قیمت و خرید کالا
3263Samsung Galaxy Note 10.1 2014 3G - 16GBQuad-core 1.9 GHz16GB10.1"Android 4.3535gمشاهده قیمت و خرید کالا
3264Samsung Galaxy Note 10.1 SM-P600 Wi-FiQuad-core 1.9 GHz16.010.1"Android 4.3535gمشاهده قیمت و خرید کالا
3265Samsung Galaxy Note 10.1 SM-P601 3GQuad-core 1.9 GHz16.010.1"Android 4.3535gمشاهده قیمت و خرید کالا
3511Samsung Galaxy Note 10.1 2014 3G - 32GBQuad-core 1.9 GHz32GB10.1"Android 4.3535gمشاهده قیمت و خرید کالا
5314Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G - 32GBQuad-core, Cortex-A1532GB12.2"Android4.4753 gمشاهده قیمت و خرید کالا
5315Samsung Galaxy Tab 3 Lite SM-T110 - 8GBDual-core 1.2 Ghz8GB7.0"Android 4.2310 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5316Samsung Galaxy Tab 3 Lite SM-T111 - 8GBDual-core 1.2 Ghz8GB7.0"Android 4.2310 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5317Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 WiFi - 32GBQuad-core 1.9 Ghz32GB12.2"Android 4.4730 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5318Samsung Google Nexus 10 - 16GBDual-Core Cortex-A1516GB10.1"Android 4.2603 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5319Samsung Ativ Tab 32GBDual-Core Krait32GB10.1"Microsoft Windows RT570 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5320Samsung Galaxy Tab 4 7.0 - 16GBQuad-core 1.2 Ghz16GB7.0"Android 4.4276 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5321Samsung Galaxy Tab 4 8.0 - 16GBQuad-core 1.2 Ghz16GB8.0"Android 4.4320 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5322Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220 - 32GBAtom Z2560 Dual-Core32GB10.1"Android 4.2510 gمشاهده قیمت و خرید کالا
5323Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220 - 16GBAtom Z2560 Dual-Core16GB10.1"Android 4.2510 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5324Samsung Galaxy Tab 4 10.1 - 16GBQuad-core 1.2 Ghz16GB10.1"Android 4.4487 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5325Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 LTE - 32GBQuad-core Krait 40032GB8.4"Android 4.4335 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5326Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 LTE - 32GBQuad-core, Krait 40032GB10.1"Android 4.4477 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6414Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GBDual-Core CPU16 GB8.0"Android 4.2314 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6415Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GBQuad-core16 GB8.0"Android 4.4320 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6416Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GBQuad-core16 GB10.1"Android 4.4487 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6939Samsung Galaxy Tab S T805 16GBExynos 5 Octa 542016GB10.5"Android 4.4467 gمشاهده قیمت و خرید کالا
7172Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE - 32GBQuad-core, Krait 40032 GB10.5"Android 4.4467 grمشاهده قیمت و خرید کالا
7173Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE - 32GBQuad-core, Krait 40032GB8.4"Android 4.4298 grمشاهده قیمت و خرید کالا
7174Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 8GBQuad-core8GB7.0"Android 4.4276 grمشاهده قیمت و خرید کالا
7175Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 - 8GBQuad-core8 GB7.0"Android 4.4276 Grمشاهده قیمت و خرید کالا
7445Samsung Note 10.1 2014 P605Quad Core16GB10.1"Google Android v4.3 Jelly Beanv535gمشاهده قیمت و خرید کالا
7539Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE SM-T705 - 16GBQuad-core, Cortex-A15 & Quad-core, Cortex-A716GB8.4"Android4.4298 grمشاهده قیمت و خرید کالا
8342Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105Marvell PXA27087.0"Android 4.1302gمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Microsoft Tablet Prices List لیست قیمت تبلت مایکروسافت
5772Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 512GBIntel® Core™ i7512GB12.0"Windows 8.1800 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5788Microsoft Surface 2Tegra 4 , Quad core32GB10.6"Windows 8.1676 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5789Microsoft Surface Pro 2 - 256GBCore i5 4200U Dual Core256GB10.6"Windows 8.1907 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5790Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 256GBCore i5 4200U Dual Core256GB10.6"Windows 8.1907 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5791Microsoft Surface Pro - 128GBCore i5 Ivy Bridge128GB10.6"Windows 8.0مشاهده قیمت و خرید کالا
5792Microsoft Surface Pro 2 - 128GBIntel Core i5 4200U Dual Core128GB10.6"Windows 8.1907 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5793Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 512GBCore i5 4200U Dual Core512GB10.6"Windows 8.1907 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5794Microsoft Surface Pro 2 - 512GBCore i5 4200U Dual Core512GB10.6"Windows 8.1907 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5795Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 128GBIntel Core i5 4200U Dual Core128GB10.6"Windows 8.1907 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5796Microsoft Surface Pro with Keyboard - 128GBCore i5 Ivy Bridge128GB10.6"Windows 8.0907 grمشاهده قیمت و خرید کالا
7170Microsoft Surface Pro 3 - 256GBنسل چهارم Intel Core i5-4300U256GB12.0"Microsoft Windows 8.1790 grمشاهده قیمت و خرید کالا
7171Microsoft Surface Pro 3 - 128GBنسل چهارم Intel Core i5-4300U128GB12.0"Microsoft Windows 8.1790 Grمشاهده قیمت و خرید کالا
8328Microsoft Surface Pro 3 - i3Intel® Core™ i364GB12.0"Windows 8.10.97مشاهده قیمت و خرید کالا
8329Microsoft Surface Pro 3 - 128GB - i5Intel® Core™ i5128GB12.0"Windows 8.10.97مشاهده قیمت و خرید کالا
8330Microsoft Surface Pro 3 - 256GB - i5Intel® Core™ i525612.0"Windows 8.10.97مشاهده قیمت و خرید کالا
8331Microsoft Surface Pro 3 - 256GB - i7Intel® Core™ i725612.0"Windows 8.10.97مشاهده قیمت و خرید کالا
8332Microsoft Surface Pro 3 - 512GB - i7Intel® Core™ i751212.0"Windows 8.10.97مشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Huawei Tablet Prices List لیست قیمت تبلت هاوائی
5797Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With DockCortex-A9 Quad-Core CPU16 GB10.1"Android 4580 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5798Huawei MediaPad 10 Link - 16GBCortex-A9 Quad-Core16GB10.1"Android 4.1620 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5799Huawei MediaPad 10 FHD - 16GBCortex-A9 Quad-Core16GB10.1"Android 4580 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6717Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3GQuad-core, Cortex-A78 GB7.0"Android 4.3350 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6718Huawei MediaPad X1 7.0 - 3GQuad-core, Cortex-A916 GB7.0"Android 4.2239 grمشاهده قیمت و خرید کالا
7166Huawei MediaPad M1 8.0 - 3GQuad-core8 GB8.0"Android 4.2329 Grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
SmartTouch Tablet Prices List لیست قیمت تبلت اسمارت تاچ
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Axtrom Tablet Prices List لیست قیمت تبلت اکستروم
5667Axtrom Axpad 7I05Dual Core Cotex-A9 CPU8GB7.0"Android 4.1مشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Ainol Tablet Prices List لیست قیمت تبلت آینول
5657Ainol Numy 3G AX1Quad Core8GB7.0"Android 4.2320 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5658Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GBQuad-core16GB7.0"Android4.2286 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5659Ainol Numy Rainbow IIAllwinner A20, Dual Core8GB7.0"Android4.2265 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5660Ainol Novo9 SparkCortex A7 quad core16GB9.7"Android4.1649 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5661Ainol Novo8 DiscoverOWL Quad-Core16GB8.0"Android4.1433 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5662Ainol Novo7 Venus - 16GBCortex-A9 Quad-Core16GB7.0"Android4.1320 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
MSI Tablet Prices List لیست قیمت تبلت ام اس ای
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
iGreen Tablet Prices List لیست قیمت تبلت آی گرین
5681iGREEN Genesis Tab-1 10.1Cortex A916GB10.1"Android 4.1555 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5682iGREEN Genesis Tab-2 7.0ARM Quad-Core Allwinner A31S16GB7.0"Android 4.2295 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5683iGREEN Genesis Tab-2 10.1ARM Quad-Core Cortex A932GB10.1"Android 4.2595 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5684iGREEN Genesis Tab-3 11.6Intel Ivy Bridge Celeron 1037U Dual-Core64 GB11.6"Microsoft Windows 81350 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5687iGREEN Genesis Tab-1 7.0ARM Dual-Core Cortex A98GB7.0"Android 4.2260 grمشاهده قیمت و خرید کالا
8441iGREEN Genesis Tab-2 7.85Quad Core16 GB7.85"Android4.4370grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Amazon Kindle Tablet Prices List لیست قیمت تبلت آمازون کیندل
5663Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GBDual Core , Cortex A916GB8.9"Android 4567 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5664Amazon Kindle Fire HD 2013Dual Core8GB7.0"Android 4345 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5665Amazon Kindle Fire HDX 7Quad-core ,Krait 40016GB7.0"Android 4303 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5666Amazon Kindle Fire HDX 8.9Quad-core, Krait 40016GB8.9"Android 4374 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Farassoo Tablet Prices List لیست قیمت تبلت فراسو
5668Farassoo Fast 717 - 16GBQuad-Core Cortex-A716GB7.85"Android 4.2360 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5669Farassoo Fast 711 Wi-FiCortex-A9 Quad-Core16GB7.85"Android 4.2350 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Prestigio Tablet Prices List لیست قیمت تبلت پرستیژیو
5764Prestigio MultiPad 4 Quantum 10.1 3G - PMP5101C3GQuad-core, Cortex-A98 GB10.1"Android 4.2612 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5765Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 8.0 3G - PMP7480D3GQuad-core, Cortex-A716 GB8.0"Android 4.2448 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5766Prestigio NEW MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMP3670BARM Cortex A84 GB7.0"Android 4.2305 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5767Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85- PMP7079D3GQuad Core ARM Cortex A716 GB7.85"Android 4.2406 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5768Prestigio MultiPad 7.0 PRIME Duo - PMP7170B3GDual-core, Cortex-A9 CPU4 GB7.0"Android4.1355 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5769Prestigio MultiPad 4 ULTRA QUAD 8.0 - PMP7280C3GQuad Core ARM Cortex A78 GB8.0"Android 4.2450 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5770Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85- PMP5785C3GQuad Core ARM Cortex A7 CPU8 GB7.85"Android 4.2406 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5771Prestigio Multi Pad 2 Ultra Duo 8.0 3GMTK8377 Chipset , Dual Core Cortex-A98 GB8.0"Android 4.1450 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Marshal Tablet Prices List لیست قیمت تبلت مارشال
6867Marshal ME-704ARM4 GB7.0"Android 4مشاهده قیمت و خرید کالا
6868Marshal ME-721 - 8GBDual Core8 GB7.0"Android 4.2مشاهده قیمت و خرید کالا
6869Marshal ME-703 - 9.7Dual Core8 GB9.7"Android 4520 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6870Marshal ME-702 - 8GBTelechips TCC8923 Chipset , Cortex-A58GB7.0"Android 4320 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6871Marshal ME-703Cortex-A5 CPU16 GB7.0"Android 4320 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6872Marshal ME-710 - 9.7Quad Core16 GB9.7"Android 4.1مشاهده قیمت و خرید کالا
6878Marshal ME-715 - 8GBDual Core Cortex A78GB7.0"Google Android 4.2320 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6879Marshal ME-701 - 8GBARM Cortex A58GB7.0"Android 4مشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Gigabyte Tablet Prices List لیست قیمت تبلت گیگابایت
5670Gigabyte S1082 - 128GBCeleron Processor 1037U128GB10.1"Free DOS790 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5671Gigabyte S1082Dual-Core 847256GB10.1"Microsoft Windows 8850 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5672Gigabyte S1082 - 500GBCeleron Processor 1037U500GB10.1"free DOS850 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5673Gigabyte S1082 - 1TBCeleron Processor 1037U1TB10.1"free DOS850 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
i-Life Tablet Prices List لیست قیمت تبلت آی لایف
6706i-Life Kids Tab 4Cortex-A9, Dual-Core8 GB7.0"Android 4.2مشاهده قیمت و خرید کالا
6707i-Life Kids Tab 5Cortex-A9, Dual-Core8 GB7.0"Android 4.2مشاهده قیمت و خرید کالا
6708i-Life WTAB 701-DCDual-Core4 GB7.0"Android 4.2مشاهده قیمت و خرید کالا
6709i-Life WTAB 702 M8 - 8GBA13 Processor8GB7.0"Android 4.1مشاهده قیمت و خرید کالا
6711i-Life WTAB 704Dual-Core7.0"Android4.2338 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6712i-Life WTAB 803 Mini 3G - 16GBCortex-A7 Quad-Core16GB8.0"Android4.2مشاهده قیمت و خرید کالا
6713i-Life WTAB 903 - 8GBCortex-A7 Dual-Core8GB9.0"Android 4.2مشاهده قیمت و خرید کالا
7168i-Life WTAB 708 - 8GBDual-Core8GB7.0"Android 4.2مشاهده قیمت و خرید کالا
7169i-Life WTAB 709 - 8GBDual-Core8GB7.0"Android 4.2مشاهده قیمت و خرید کالا
8135i-Life WTAB 702L - 8GBCortex A7, Dual Core8GB7.0"Android 4.4261 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Alcatel Tablet Prices List لیست قیمت تبلت آلکاتل
6715Alcatel OneTouch POP 7 - 8GBDual-core, Cortex-A78 GB7.0"Android 4.2285 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6716Alcatel OneTouch POP 8 - 8GBQuad-core, Cortex-A78 GB8.0"Android 4.2325 grمشاهده قیمت و خرید کالا
7749Alcatel OneTouch POP 7 - 16GBMediaTek16GB7.0"Android 4.2285grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
D-Link Tablet Prices List لیست قیمت تبلت دی لینک
7243D-Link DTB-7168Dual-core Cortex-A916 GB7.0"Android 4.2مشاهده قیمت و خرید کالا
7244D-Link DTB-1188Quad-core Cortex-A916 GB10.0"Android 4.2مشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Dell Tablet Prices List لیست قیمت تبلت دل
7497Dell Venue 7 3G - 16GBDual-Core16GB7.0"Android4.2350 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
ASUS Tablet Prices List لیست قیمت تبلت ایسوس
838ASUS Transformer Pad TF300T 32GBTegra 3 Quad-Core 1.2GHz32GB10.1"Android v4.0635 grمشاهده قیمت و خرید کالا
839ASUS Transformer Pad TF300T 32GB + DockTegra 3 Quad-Core 1.2GHz32GB10.1"Android v4.01181 gمشاهده قیمت و خرید کالا
840ASUS Transformer Pad TF300TG 32GBTegra 3 Quad-Core 1.2GHz32GB10.1"Android v4.0635 grمشاهده قیمت و خرید کالا
841ASUS TF300TG 32GB + DockTegra 3 Quad-Core 1.2GHz32GB10.1"Android v4.01181 grمشاهده قیمت و خرید کالا
842ASUS Eee Slate B121Intel Dual-Core i5 470um64GB12.1"Windows® 71.16 grمشاهده قیمت و خرید کالا
843ASUS Eee Pad SliderNVIDIA® Tegra™ 2 1.0GHz16GB10.1"Android v3.2960 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1400ASUS Pad Me172v1.0GHZ WM89508GB7.0"Android v4.1370 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1401ASUS Googel Nexus 7 3Gcortex 1.2 GHz32GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1402ASUS Googel Nexus 7 - 32GBQuad-Core 1.2 GHz32GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1403ASUS VivoTab RT TF600T - 32GBcortex 1.3 GHz32GB10.1"Microsoft Windows 8525 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1404ASUS VivoTab RT TF600T - 64GBcortex 1.3 GHz64GB10.1"Microsoft Windows 8525 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1405ASUS VivoTab TF810C - 64 GBIntel Atom 1.8GHz64GB11.6"Microsoft Windows 8675 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1428ASUS Googel Nexus 7 - 8GBQuad-Core 1.2 GHz8GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1429ASUS Googel Nexus 7 - 16GBQuad-Core 1.2 GHz16GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2687ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GBAtom Z25608GB7.0"Android 4.2328gمشاهده قیمت و خرید کالا
2688ASUS Fonepad 7 ME372CG - 16GBAtom Z256016.07.0"Android 4.2328gمشاهده قیمت و خرید کالا
2689ASUS Fonepad 7 ME372CG - 32GBAtom Z2560327.0"Android 4.2328gمشاهده قیمت و خرید کالا
2690ASUS Fonepad ME371 - 8GBAtom Z24208.07.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت و خرید کالا
2691ASUS Fonepad ME371 - 16GBAtom Z242016.07.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت و خرید کالا
2692ASUS Fonepad ME371 - 32GBAtom Z2420327.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت و خرید کالا
2693ASUS Fonepad ME371MG New - 8GBAtom Z24608GB7.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت و خرید کالا
2694ASUS Fonepad ME371MG New - 16GBAtom Z246016.07.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت و خرید کالا
2695ASUS Fonepad ME371MG New - 32GBAtom Z2460327.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت و خرید کالا
3266Asus Google Nexus 7 2 4G - 16GBQuad-core 1.516.07.0"Android 4.3229gمشاهده قیمت و خرید کالا
3267Asus Google Nexus 7 2 4G - 32GBQuad-core 1.532GB7.0"Android 4.3229gمشاهده قیمت و خرید کالا
3268Asus Memo Pad ME173X HD - 16GBQuad Core Cortex A716.07.0"Android 4.2302gمشاهده قیمت و خرید کالا
3269Asus Memo Pad ME173X HD - 32GBQuad Core Cortex A7327.0"Android 4.2302gمشاهده قیمت و خرید کالا
3572Asus Memo Pad ME173X HD - 8GBQuad Core Cortex A78GB7.0"Android 4.2302gمشاهده قیمت و خرید کالا
4123ASUS MeMO Pad HD7 ME175Qualcomm Quad-core4GB7.0"Android 4.3338gمشاهده قیمت و خرید کالا
5302ASUS PadFone 2 -16GBQuad-Core Krait CPU16GB10.1"Android 4.1649 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5303ASUS Google Nexus 7 2 - 32GBQuad Core Krait CPU32GB7.0"Android 4.3290 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5304ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM - 8GBAtom Z2520 Dual-Core8GB7.0"Android4.3340 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5305ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302 - 16GBDual-Core16GB10.1"Android 4.2580 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5971ASUS Memo Pad ME173X HD - 16GBQuad Core Cortex A716.07.0"Android 4.2302grمشاهده قیمت و خرید کالا
6410ASUS Me560Dual-core CPU16 GB6.0"Android210 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6411Asus Fonepad 7 (2014) FE170 Dual SimDual-core8 GB7.0"Android 4.3290 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6412MeMO Pad 10 ME102 - 16GBQuad-Core16 GB10.1"Android 4.2522 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6413MEMO PAD ME 180Quad Core Cortex-A9 CPU16 GB8.0"Android 4.2350 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6698ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 16GBDual-Core16GB7.0"Android 4.4285 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6699ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 8GBDual-Core8GB7.0"Android 4.4285 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6700ASUS MeMo Pad 8 ME181C - 16GBQuad-core16GB8.0"Android 4.4320 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6701ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 4GBQuad-core Processor4GB7.0"Android 4.3338 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6702ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 8GBQuad-core Processor8GB7.0"Android 4.3338 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6703ASUS PadFone mini - 16GBQuad-core16GB7.0"Android 4.3415 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6704ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDDQuad Core Z374032 GB10.1"Microsoft Windows 8.11166 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6705ASUS Vivo Tab RTQuad-Core32 GB10.1"Microsoft Windows RT520 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6824ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8.0GBQuad-Core8.010.1"Android 4.2522 gمشاهده قیمت و خرید کالا
6873ASUS Transformer Book T100T - 64GB + 500GB HDDQuad Core Z374064GB + 500GB101"Microsoft Windows 8.11166 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6874ASUS Transformer Book T100T - 32GBQuad Core Z374032GB10.1"Microsoft Windows 8.11113 Grمشاهده قیمت و خرید کالا
6875ASUS Transformer Book T100T - 64GBQuad Core Z374064GB10.1"Microsoft Windows 8.11113 Grمشاهده قیمت و خرید کالا
6876Asus VivoTab Note 8Z3740 Quad-Core32 GB8.0"Microsoft Windows 8.1380 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6877Asus VivoTab Note 8 64GBZ3740 Quad-Core64GB8.0"Microsoft Windows 8.1380 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6884ASUS Transformer Pad TF103CG - 8GBIntel® Atom™8GB10.1"Android 4.41100 Grمشاهده قیمت و خرید کالا
7164ASUS Fonepad 7 ME372CL - 8GBMulti-Core with Intel Hyper-Threading Technology8GB7.0"Android 4.3333 grمشاهده قیمت و خرید کالا
7165ASUS Transformer Pad TF303CL - 16GB64bit Quad-Core16GB10.1"Android 4.41145 grمشاهده قیمت و خرید کالا
7461ASUS Transformer TF103C - 8GBIntel® Atom™8.010.1"Android 4.4550مشاهده قیمت و خرید کالا
7462ASUS Transformer TF103C - 16GBIntel® Atom™16.010.1"Android 4.4550مشاهده قیمت و خرید کالا
8228ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 8GBQuad Core8GB7.0"Android 4.4299 grمشاهده قیمت و خرید کالا
8440ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GBQuad Core16GB7.0"Android 4.4299 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Lenovo Tablet Prices List لیست قیمت تبلت لنوو
1406Lenovo Ideapad A2107A - 4GBCortex 1.0 GHz4GB7.0"Android v4.0400 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1407Lenovo Ideapad A2107A - 8GBCortex 1.0 GHz8GB7.0"Android v4.0400مشاهده قیمت و خرید کالا
1408Lenovo Ideapad A2107A - 16GBCortex 1.0 GHz16GB7.0"Android v4.0400 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1409Lenovo Ideapad S2109A - 8GBCortex 1.0 GHz8GB9.7"Android v4.0580 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1410Lenovo Ideapad S2109A - 16GBCortex 1.0 GHz16GB9.7"580 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1447Lenovo Ideapad A1000-T- 8GBDual core cortex 1.2 GHz8GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1448Lenovo Ideapad A1000-T- 8GBDual core cortex 1.2 GHz8GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1483Lenovo Ideapad A1 - 16GBCortex-A816GB7.0"Android v2.3400 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1486Lenovo Ideapad K1 - 16GBT20 Dual-Core16GB10.1"Android v3.1750 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1487Lenovo Ideapad K1 - 32GBT20 Dual-Core32GB10.1"Android v3.1750 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1488Lenovo Ideapad K1 - 64GBT20 Dual-Core64GB10.1"Android v3.1750 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2263Lenovo Ideapad A3000 - 16GBMediaTek 812516GB7.0"Android v4.1339 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2264Lenovo Ideapad S6000 - 16GBQuad core Cortex A716GB10.1"Android v4.2560 grمشاهده قیمت و خرید کالا
2265Lenovo Ideapad S6000 - 32GBQuad core Cortex A732GBAndroid v4.2560 grمشاهده قیمت و خرید کالا
4124Lenovo IdeaTab S5000 - 16GBQuad-core Cortex-A716GB7.0"Android 4.2245gمشاهده قیمت و خرید کالا
5286Lenovo A7-30 A3300 - 8GBQuad-core, Cortex-A78GB7.0"Android 4.2327 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5287Lenovo Miix 2 - 8 inch - 64GBIntel Atom Processor Bay Trail T64GB8.0"Microsoft Windows 8.1350 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5288Lenovo Yoga Tablet 8Quad-Core ARM Cortex-A7 CPU8GB8.0"Android 4.2390 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5290Lenovo Yoga Tablet 10Quad-Core Cortex-A716GB10"Android 4.2605 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5972Lenovo 3500 - 16GBQuad Core Cortex A716GB7.0"Android 4.2320grمشاهده قیمت و خرید کالا
5973Lenovo 3500 - 16GBQuad Core Cortex A78.07.0"Android 4.2320 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6719Lenovo A8-50 A5500 - 16GBQuad-core, Cortex-A716GB8.0"Android 4.2360 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6720Lenovo A10-70 A7600 - 16GBQuad-core, Cortex-A716GB10.1"Android 4.2560 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6847Lenovo Ideapad A3000 - 8GBMediaTek8.07.0"Android 4.1339 gمشاهده قیمت و خرید کالا
6865Lenovo ThinkPad Tablet 2 - 3GDual Core64 GB10.1"Microsoft Windows 8.1600 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6866Lenovo Miix 2 - 8 inch - 64GBIntel Atom Processor Bay Trail T, Z374064GB8.0"Microsoft Windows 8.1350 grمشاهده قیمت و خرید کالا
8134Lenovo IdeaTab A5000 - 16GBCortex A5, Quad Core16GB7.0'Android 4.1342 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Sony Tablet Prices List لیست قیمت تبلت سونی
1135Sony SGPT212NVIDIA Tegra 24GB5.0"Android v3.2372 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1436Sony Xperia Tablet S 3G - 16GBQuad-Core 1.3 GHz16GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1437Sony Xperia Tablet S 3G - 32GBQuad-Core 1.3 GHz32GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1438Sony Xperia Tablet S 3G - 64GBQuad-Core 1.3 GHz64GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1439Sony Xperia Tablet S - 16GBQuad-Core 1.3 GHz16GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1440Sony Xperia Tablet S - 32GBQuad-Core 1.3 GHz32GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1441Sony Xperia Tablet S - 64GBQuad-Core 1.3 GHz64GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1442Sony S - 16GBTegra 1GHz16GB9.4"V3.0 Honeycomb598 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1443Sony S - 32GBTegra 1GHz32GB9.4"V3.0 Honeycomb598 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1444Sony PIntel Dual-Core 1.0GHz32GB5.5"V3.0 Honeycomb-مشاهده قیمت و خرید کالا
1445Sony Xperia Tablet Z - 16GBQuad-Core 1.5 GHz16GB10.1"Android v4.1495 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1446Sony Xperia Tablet Z - 32GBQuad-Core 1.5 GHz32GB10.1"Android v4.1495 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5283Sony Xperia Tablet Z2 LTE - 16GBQuad-core ,Krait 40016GB10.1"Android 4.4439 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5284Sony Xperia Tablet Z2 - Wi-Fi - 32GBQuad-core ,Krait 40032GB10.1"Android 4.4426 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5285Sony Xperia Tablet Z2 - Wi-Fi - 16GBQuad-core ,Krait 40016GB10.1"Android 4.4426 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5654Xperia Tablet Z Wi-Fi - 16GBQuad Core Krait CPU16GB10.1"Android4.1495 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5655Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GBQuad Core Krait CPU32GB10.1"Android4.1495 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5656Sony Xperia Tablet S - 64GBQuad Core Cortex A964 Gb9.4"Android4585 grمشاهده قیمت و خرید کالا
6714Sony VAIO Tap 11 - SVT11213CGWIntel Pentium 3560Y128 GB11.6"Microsoft Windows 8780 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
HP Tablet Prices List لیست قیمت تبلت اچ پی
2266HP Slate 7 2800 Tablet - 8GBCortex-A98GB7.0"Android v4.1370 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
TwinMOS Tablet Prices List لیست قیمت تبلت تویین موس
7245TwinMOS TwinTAB T103GQ1 - 8GBMTK 8389 ARM Cortex A7 Quad-Core 1.6 GHz8 GB10.1"Android 4.2.2680gمشاهده قیمت و خرید کالا
7246TwinMOS TwinTAB T73GQ1 - 8GBMTK MT8389 ARM Cortex A7 Quad Core1.2GHz8GB7.0"Android 4.2.2332gمشاهده قیمت و خرید کالا
7247TwinMOS TwinTAB T7283GD1 - 8GBMTK 8377 ARM Cortex A9 Dual-Core 1.5GHz8GB7.0"Android 4.1.2مشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Acer Tablet Prices List لیست قیمت تبلت ایسر
1063Acer Iconia Tab W500 + DockAMD Dual-Core C-50 1.0 GHz32GB10"Windows® 7970 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1064Acer Iconia Tab W501 3G + DockAMD Dual-Core C-50 1.0 GHz32GB10"Windows® 7970 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5291Acer Iconia Tab A700 - 16GBQuad-core16GB10.1"Android 4665 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5292Acer Iconia Tab A510 - 16GBQuad Core Cortex A916GB10.1"Android 4680 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5293Acer Iconia Tab A210 - 16GBQuad Core Cortex A916GB10.1"Android 4712 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5294Acer Iconia W700 i5 - 128GBIntel® Core™ i5128GB11.6"Microsoft Windows 8950 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5295Acer Iconia Tab A3 - A11 - 32GBQuad-core, Cortex-A732GB10.1"Android 4.2560 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5296Acer Iconia Tab B1 - 710 - 16GBDual-Core Cortex-A916GB7.0"Android4.1339.9 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5648Acer Iconia W510 - 64GBAtom Dual Core Z276064GB10.1"Microsoft Windows 8680 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5650Acer Iconia Tab A1- 810 8GBMT8125T, Quad-core8GB7.9"Android 4.2410 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5651Acer Iconia Tab A1- 810 16GBMT8125T Quad-core16GB7.9"Android4.2410 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5652Acer Iconia Tab A1 811 16GBMT8389W Quad-core16GB7.9"Android 4.2430 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5653Acer Iconia W510 - 32GBAtom Dual Core Z276032GB10.1"Microsoft Windows 8680 grمشاهده قیمت و خرید کالا
7118Acer Iconia W700 i5 - 64GBIntel® Core™ i564.011.6"Windows 8.0950grمشاهده قیمت و خرید کالا
7160Acer Aspire Switch 10 - 32GBQuad-core, Z374532GB10.1"Microsoft Windows 8.11170 grمشاهده قیمت و خرید کالا
7161Acer Iconia Tab A1-713 - 16GBQuad-core16GB7.0"Android 4.2298 grمشاهده قیمت و خرید کالا
7162Acer Iconia W4 - 32GBQuad core, Intel Atom Z374032GB8.0"Microsoft Windows 8.1430 grمشاهده قیمت و خرید کالا
7163Acer Iconia W4 3G - 32GBQuad core, Intel Atom Z374032GB8.0"Microsoft Windows 8.1430 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Innovel Tablet Prices List لیست قیمت تبلت اینوول
1209Innovel I701SCortex A8 1.0 GHz4GB7"Android v4.0310gمشاهده قیمت و خرید کالا
1210Innovel I971WCortex A8 1.2~1.5GHz16GB9.7"Android v4.0480 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1211Innovel I702BCortex A8 at 1.2GHz4GB7"Android v4.0325 gمشاهده قیمت و خرید کالا
1212Innovel I703WCortex A8 at 1.2GHz8GB7.0"Android v4.0325 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1489Innovel I801BDual-Core Cortex A98GB8.0"Android v4.1470 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1490Innovel I972S - 8GBDualcore Cortex-A98GB9.7"Android v4.1630 gمشاهده قیمت و خرید کالا
1491Innovel I972S - 16GBDualcore Cortex-A916GB9.7"Android v4.1630 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1676Innovel i710BCortex-A98GB7.0"Android v4.1.1320 grمشاهده قیمت و خرید کالا
7167Innovel TM105A - 16GBIntel Atom Dual-Core, Z246010.1"Android 4685 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Hyundai Tablet Prices List لیست قیمت تبلت هیوندای
1395HYUNDAI T10 3G - 16GB1.6GHZ Quad Core16GB10.1"Android v4.0650 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1396HYUNDAI T10 3G - 32GB1.6GHZ Quad Core32GB10.1"Android v4.0650 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1397HYUNDAI T71.6GHZ Quad Core8GB7.0"Android v4.1300 gمشاهده قیمت و خرید کالا
5297HYUNDAI TB1000-3GDual Core Cortex-A9 CPU2G10.1"Android 4663 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5298Hyundai P700 3GMTK Dual-Core8GB7.0"Android4.1485 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
JetWay Tablet Prices List لیست قیمت تبلت جت وی
1398GET WAY ALFAR 706BOX CHIPA 1.5GHZ8GB7.0"Google Android 4.0322 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1399GET WAY ALFAR 780BOX CHIPA 1.5GHZ8GB7.0"Google Android 4.0320 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
GS Pad Tablet Prices List لیست قیمت تبلت جی اس پد
1393GS PAD X8BOX CHIPA 1.5GHZ8GB7.0"Google Android 4.0450 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1394GS PAD X7ALLWINNER 1.0GHZ8GB7.0"Google Android 4.0330 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5299GS-Pad GSP-X7HDAllwiner A208GB7.0"Android 4325 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5300GS-Pad GSP-X7SAllwiner A138GB7.0"Android 4345 grمشاهده قیمت و خرید کالا
5301GS-Pad GSP-X7HDS6577 Dual core4GB7.0"Android 4280 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Coby Tablet Prices List لیست قیمت تبلت کوبی
1413COBY MID7035Cortex 1.0 GHz4GB7.0"Android v4.0294 grمشاهده قیمت و خرید کالا
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Point Of View Tablet Prices List لیست قیمت تبلت پونیت آو ویو
1387Point Of View Onyx507 3GSingle cortex 1.0 GHz4GB7.0"Android v4.0-مشاهده قیمت و خرید کالا
1388Point Of View PROtab3XXL IPS 3GDual core cortex 1.6 GHz8GB10"Android v4.0700 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1389Point Of View Onyx 527 3Gcortex 1.2 GHz8GB7.0"Android v4.0-مشاهده قیمت و خرید کالا
1390Point Of View PROtab25XLcortex 1.8 GHz4GB8.0"Google Android 4.0450 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1391Point Of View PROtab26cortex 1.0 GHz4GB7.0"Android v4.0330 grمشاهده قیمت و خرید کالا
1392Point Of View Mobii 701Dual core cortex 1.2 GHz4GB7.0"Android v4.1380 grمشاهده قیمت و خرید کالا

لیست قیمت تبلت Tablet Prices List

بازگشت به صفحه اصلی
لیست قیمت تبلت Tablet Prices List , نقد و بررسی تبلت , ,فروش اقساط تبلت , ,بهترین قیمت Tablet , ,قیمت Tablet , ,مشاوره و آموزش تبلت , ,قیمت به روز تبلت , ,لوازم جانبی Tablet , ,عکس و تصاویر تبلت , ,تعمیرات Tablet , ,فیلم و ویدئو Tablet , ,تعمیرات تبلت , ,فروش اینترنتی تبلت , ,فروشگاه Tablet , ,عکس و تصاویر Tablet , ,بهترین قیمت تبلت , ,خرید Tablet , ,مشاوره و آموزش Tablet , ,فروش تبلت , ,قیمت تبلت , ,مشخصات تبلت , ,لوازم جانبی تبلت , ,خرید تبلت , ,برنامه Tablet , ,فروشگاه تبلت , ,مشخصات Tablet , ,فروش اقساط Tablet , ,نقد و بررسی Tablet , ,برنامه تبلت , ,فروش Tablet , ,فروش اینترنتی Tablet , ,قیمت به روز Tablet , ,فیلم و ویدئو تبلت ,