قیمت آنلاین

لیست قیمت تبلت Tablet Prices List در تاریخ : 1394/09/09

لیست قیمت تبلت Tablet Prices List

کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Apple Tablet Prices List لیست قیمت تبلت اپل
818Apple iPad 3 / 64GB / Wi-Fi / 4GApple Dual-Core 1GHz64GB9.7"Apple IOS662 gمشاهده قیمت
819Apple iPad 3 / 64GB / Wi-FiApple Dual-Core 1GHz64GB9.7"Apple IOS652 gمشاهده قیمت
820Apple iPad 3 / 32GB / Wi-Fi / 4GApple Dual-Core 1GHz32GB9.7"Apple IOS662 grمشاهده قیمت
821Apple iPad 3 / 32GB / Wi-FiApple Dual-Core 1GHz32GB9.7"Apple IOS652 gمشاهده قیمت
822Apple iPad 3 / 16GB / Wi-Fi / 4GApple Dual-Core 1GHz16GB9.7"Apple IOS662 grمشاهده قیمت
823Apple iPad 3 / 16GB / Wi-FiApple Dual-Core 1GHz16GB9.7"Apple IOS652 gمشاهده قیمت
1414Apple iPad (4th Gen) Wi-Fi - 16GBA6X Chipset Proccessor16GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت
1415Apple iPad (4th Gen) Wi-Fi - 32GBA6X Chipset Proccessor32GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت
1416Apple iPad (4th Gen) Wi-Fi - 64GBA6X Chipset Proccessor64GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت
1417Apple iPad (4th Gen) Wi-Fi - 128GBA6X Chipset128GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت
1418Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 16GBA6X Chipset Proccessor16GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت
1419Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 32GBA6X Chipset Proccessor32GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت
1420Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 64GBA6X Chipset Proccessor64GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت
1421Apple iPad (4th Gen.) Wi-Fi + 4G - 128GBA6X Chipset128GB9.7"Apple IOS652 grمشاهده قیمت
1422Apple iPad mini WiFi - 16GBCortex-A9 Proccessor16GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت
1423Apple iPad mini WiFi - 32GBCortex-A9 Proccessor32GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت
1424Apple iPad mini WiFi - 64GBCortex-A9 Proccessor64GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت
1425Apple iPad mini WiFi + 4G - 16GBCortex-A9 Proccessor16GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت
1426Apple iPad mini WiFi + 4G - 32GBCortex-A9 Proccessor32GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت
1427Apple iPad mini WiFi + 4G - 64GBCortex-A9 Proccessor64GB7.9"Apple IOS312 grمشاهده قیمت
3879Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 16GBA7 Chipset Dual Core Cyclone16GB7.9"iOS 7331gمشاهده قیمت
3880Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 32GBA7 Chipset Dual Core Cyclone32GB7.9"iOS 7331gمشاهده قیمت
3881Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 64GBA7 Chipset Dual Core Cyclone64GB7.9"iOS 7331gمشاهده قیمت
3882Apple iPad mini 2 with retina Display - Wi-Fi - 128GBA7 Chipset Dual Core Cyclone128GB7.9"iOS 7331gمشاهده قیمت
3883Apple iPad Air 4G - 16GBA7 & M7 Chipset Dual Core CPU16GB9.7"iOS 7469gمشاهده قیمت
3884Apple iPad Air 4G - 32GBA7 & M7 Chipset Dual Core CPU32GB9.7"iOS 7469gمشاهده قیمت
3885Apple iPad Air 4G - 64GBA7 & M7 Chipset Dual Core CPU64GB9.7"iOS 7469gمشاهده قیمت
3886Apple iPad Air 4G - 128GBA7 & M7 Chipset Dual Core CPU128GB9.7"iOS 7469gمشاهده قیمت
3887Apple iPad Air Wi-Fi - 16GBA7 & M7 Chipset Dual Core CPU16GB9.7"iOS 7469gمشاهده قیمت
3888Apple iPad Air Wi-Fi - 32GBA7 & M7 Chipset Dual Core CPU32GB9.7"iOS 7469gمشاهده قیمت
3889Apple iPad Air Wi-Fi - 64GBA7 & M7 Chipset Dual Core CPU64GB9.7"iOS 7469gمشاهده قیمت
3890Apple iPad Air Wi-Fi - 128GBA7 & M7 Chipset Dual Core CPU128GB9.7"iOS 7469gمشاهده قیمت
8549Apple iPad Air 2 4G - 128GBTriple Core128GB9.7"Apple iOS 8444 grمشاهده قیمت
8550Apple iPad Air 2 4G - 64GBTriple Core64GB9.7"Apple iOS 8444grمشاهده قیمت
8552Apple iPad Air 2 4G - 16GBTriple Core16GB9.7"Apple iOS 8444 grمشاهده قیمت
8554Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 128GBTriple Core9.7"Apple iOS 8437 grمشاهده قیمت
8555Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 64GBTriple Core64GB9.7"Apple iOS 8437grمشاهده قیمت
8557Apple iPad Air 2 Wi-Fi - 16GBTriple Core16GB9.7"Apple iOS 8437grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Samsung Tablet Prices List لیست قیمت تبلت سامسونگ
824Samsung Galaxy Tab P7300 16GBNvidia Dual-Core 1GHz16GB8.9"Android v3.0465 gمشاهده قیمت
825Samsung Galaxy Tab P7300 32GBNvidia Dual-Core 1GHz32GB8.9"Android v3.0465 gمشاهده قیمت
826Samsung Galaxy Note N8000 16GBExynos Quad-Core 1.5GHz16GB10.1"Android v4.0583 grمشاهده قیمت
827Samsung Galaxy Note N8000 32GBExynos Quad-Core 1.5GHz32GB10.1"Android v4.0583 gمشاهده قیمت
828Samsung Galaxy Note N8000 64GBExynos Quad-Core 1.5GHz64GB10.1"Android v4.0583 gمشاهده قیمت
829Samsung Galaxy Tab 2 P5100 16GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz16GB10.1"Android v4.0588 grمشاهده قیمت
830Samsung Galaxy Tab 2 P5100 32GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz32GB10.1"Android v4.0588 gمشاهده قیمت
831Samsung Galaxy Tab 2 P5100 64GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz64GB10.1"Android v4.0588 gمشاهده قیمت
832Samsung Galaxy Tab 2 P3100 8GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz8GB7"Android v4.0344 grمشاهده قیمت
833Samsung Galaxy Tab 2 P3100 16GBDual-Core 1.0GHz16GB7.0"Android v4.0344 grمشاهده قیمت
834Samsung Galaxy Tab 2 P3100 32GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz32GB7"Android v4.0344 gمشاهده قیمت
835Samsung Galaxy Tab P6800 16GBIntel Dual-Core 1.4GHz16GB7.7"Android v3.2335 grمشاهده قیمت
836Samsung Galaxy Tab P6800 32GBIntel Dual-Core 1.4GHz32GB7.7"Android v3.2335 gمشاهده قیمت
837Samsung Galaxy Tab P6800 64GBIntel Dual-Core 1.4GHz64GB7.7"Android v3.2335 gمشاهده قیمت
1411Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 - 16GBQuad-Core Cortex 1.6GHz16GB8.0"Android v4.1338 grمشاهده قیمت
1412Samsung Galaxy Note 8.0 N5100 - 32GBQuad-Core Cortex 1.6GHz32GB8.0"Android v4.1338 grمشاهده قیمت
1430Samsung Galaxy Note N8000 32GBCortex 1.5 GHz10.1"Android v4.0583 grمشاهده قیمت
1431Samsung Galaxy Note N8000 64GBExynos Quad-Core 1.5GHz64GB10.1"Android v4.0583 grمشاهده قیمت
1432Samsung Galaxy Tab 2 P3100 32GBTI OMAP Dual-Core 1.0GHz32GB7.0"Android v4.0344 grمشاهده قیمت
1433Samsung Galaxy Tab 2 P5100TI OMAP Dual-Core 1.0GHz16GB10.1"Android v4.0588 grمشاهده قیمت
1434Samsung Galaxy Tab P6800 32GBIntel Dual-Core 1.4GHz32GB7.7"Android v3.2355 grمشاهده قیمت
1435Samsung Galaxy Tab P6800 64GBIntel Dual-Core 1.4GHz64GB7.7"Android v3.2335 grمشاهده قیمت
2253Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GBExynos Dual-Core 1.5GHz16GB8.0"Android v4.2.2314 grمشاهده قیمت
2254Samsung Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 8GBExynos Dual-Core 1.5GHz88.0"Android v4.2.2314 grمشاهده قیمت
2255Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 8GBDual-core 1.2 Ghz8GB7.0"Android v4.1306 grمشاهده قیمت
2256Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T211 - 16GBMarvell PXA98616GB7.0"Android v4.1306 grمشاهده قیمت
2257Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 8GBDual-core 1.2 Ghz8GB7.0"Android v4.1300 grمشاهده قیمت
2258Samsung Galaxy Tab 3 7.0 SM-T210 - 16GBDual-Core16GB7.0"Android v4.1300 grمشاهده قیمت
2259Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 16GBQuad-Core Cortex-A916GB8.0"Android v4.1.2338 grمشاهده قیمت
2260Samsung Galaxy Note 8.0 N5110 - 8GBQuad-Core Cortex-A98.08.0"Android v4.1.2338 grمشاهده قیمت
2261Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 16GBIntel Atom Z256016GB10.1"Android v4.2.2510 grمشاهده قیمت
2262Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5200- 32GBIntel Atom Z256032GB10.1"Android v4.2.2510 grمشاهده قیمت
3263Samsung Galaxy Note 10.1 2014 3G - 16GBQuad-core 1.9 GHz16GB10.1"Android 4.3535gمشاهده قیمت
3264Samsung Galaxy Note 10.1 SM-P600 Wi-FiQuad-core 1.9 GHz16.010.1"Android 4.3535gمشاهده قیمت
3265Samsung Galaxy Note 10.1 SM-P601 3GQuad-core 1.9 GHz16.010.1"Android 4.3535gمشاهده قیمت
3511Samsung Galaxy Note 10.1 2014 3G - 32GBQuad-core 1.9 GHz32GB10.1"Android 4.3535gمشاهده قیمت
5314Samsung Galaxy Note Pro 12.2 3G - 32GBQuad-core, Cortex-A1532GB12.2"Android4.4753 gمشاهده قیمت
5315Samsung Galaxy Tab 3 Lite SM-T110 - 8GBDual-core 1.2 Ghz8GB7.0"Android 4.2310 grمشاهده قیمت
5316Samsung Galaxy Tab 3 Lite SM-T111 - 8GBDual-core 1.2 Ghz8GB7.0"Android 4.2310 grمشاهده قیمت
5317Samsung Galaxy Tab Pro 12.2 WiFi - 32GBQuad-core 1.9 Ghz32GB12.2"Android 4.4730 grمشاهده قیمت
5318Samsung Google Nexus 10 - 16GBDual-Core Cortex-A1516GB10.1"Android 4.2603 grمشاهده قیمت
5319Samsung Ativ Tab 32GBDual-Core Krait32GB10.1"Microsoft Windows RT570 grمشاهده قیمت
5320Samsung Galaxy Tab 4 7.0 - 16GBQuad-core 1.2 Ghz16GB7.0"Android 4.4276 grمشاهده قیمت
5321Samsung Galaxy Tab 4 8.0 - 16GBQuad-core 1.2 Ghz16GB8.0"Android 4.4320 grمشاهده قیمت
5322Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220 - 32GBAtom Z2560 Dual-Core32GB10.1"Android 4.2510 gمشاهده قیمت
5323Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220 - 16GBAtom Z2560 Dual-Core16GB10.1"Android 4.2510 grمشاهده قیمت
5324Samsung Galaxy Tab 4 10.1 - 16GBQuad-core 1.2 Ghz16GB10.1"Android 4.4487 grمشاهده قیمت
5325Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 LTE - 32GBQuad-core Krait 40032GB8.4"Android 4.4335 grمشاهده قیمت
5326Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 LTE - 32GBQuad-core, Krait 40032GB10.1"Android 4.4477 grمشاهده قیمت
6414Galaxy Tab 3 8.0 SM-T3110 - 16GBDual-Core CPU16 GB8.0"Android 4.2314 grمشاهده قیمت
6415Galaxy Tab 4 8.0 SM-T331 - 16GBQuad-core16 GB8.0"Android 4.4320 grمشاهده قیمت
6416Galaxy Tab 4 10.1 SM-T531 - 16GBQuad-core16 GB10.1"Android 4.4487 grمشاهده قیمت
6939Samsung Galaxy Tab S T805 16GBExynos 5 Octa 542016GB10.5"Android 4.4467 gمشاهده قیمت
7172Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE - 32GBQuad-core, Krait 40032 GB10.5"Android 4.4467 grمشاهده قیمت
7173Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE - 32GBQuad-core, Krait 40032GB8.4"Android 4.4298 grمشاهده قیمت
7174Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T231 - 8GBQuad-core8GB7.0"Android 4.4276 grمشاهده قیمت
7175Samsung Galaxy Tab 4 7.0 SM-T230 - 8GBQuad-core8 GB7.0"Android 4.4276 Grمشاهده قیمت
7445Samsung Note 10.1 2014 P605Quad Core16GB10.1"Google Android v4.3 Jelly Beanv535gمشاهده قیمت
7539Samsung Galaxy Tab S 8.4 LTE SM-T705 - 16GBQuad-core, Cortex-A15 & Quad-core, Cortex-A716GB8.4"Android4.4298 grمشاهده قیمت
8342Samsung Galaxy Tab 3 7.0 Kids SM-T2105Marvell PXA27087.0"Android 4.1302gمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Microsoft Tablet Prices List لیست قیمت تبلت مایکروسافت
5772Microsoft Surface Pro 3 with Keyboard - 512GBIntel® Core™ i7512GB12.0"Windows 8.1800 grمشاهده قیمت
5788Microsoft Surface 2Tegra 4 , Quad core32GB10.6"Windows 8.1676 grمشاهده قیمت
5789Microsoft Surface Pro 2 - 256GBCore i5 4200U Dual Core256GB10.6"Windows 8.1907 grمشاهده قیمت
5790Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 256GBCore i5 4200U Dual Core256GB10.6"Windows 8.1907 grمشاهده قیمت
5791Microsoft Surface Pro - 128GBCore i5 Ivy Bridge128GB10.6"Windows 8.0مشاهده قیمت
5792Microsoft Surface Pro 2 - 128GBIntel Core i5 4200U Dual Core128GB10.6"Windows 8.1907 grمشاهده قیمت
5793Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 512GBCore i5 4200U Dual Core512GB10.6"Windows 8.1907 grمشاهده قیمت
5794Microsoft Surface Pro 2 - 512GBCore i5 4200U Dual Core512GB10.6"Windows 8.1907 grمشاهده قیمت
5795Microsoft Surface Pro 2 with Keyboard - 128GBIntel Core i5 4200U Dual Core128GB10.6"Windows 8.1907 grمشاهده قیمت
5796Microsoft Surface Pro with Keyboard - 128GBCore i5 Ivy Bridge128GB10.6"Windows 8.0907 grمشاهده قیمت
7170Microsoft Surface Pro 3 - 256GBنسل چهارم Intel Core i5-4300U256GB12.0"Microsoft Windows 8.1790 grمشاهده قیمت
7171Microsoft Surface Pro 3 - 128GBنسل چهارم Intel Core i5-4300U128GB12.0"Microsoft Windows 8.1790 Grمشاهده قیمت
8328Microsoft Surface Pro 3 - i3Intel® Core™ i364GB12.0"Windows 8.10.97مشاهده قیمت
8329Microsoft Surface Pro 3 - 128GB - i5Intel® Core™ i5128GB12.0"Windows 8.10.97مشاهده قیمت
8330Microsoft Surface Pro 3 - 256GB - i5Intel® Core™ i525612.0"Windows 8.10.97مشاهده قیمت
8331Microsoft Surface Pro 3 - 256GB - i7Intel® Core™ i725612.0"Windows 8.10.97مشاهده قیمت
8332Microsoft Surface Pro 3 - 512GB - i7Intel® Core™ i751212.0"Windows 8.10.97مشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Huawei Tablet Prices List لیست قیمت تبلت هاوائی
5797Huawei MediaPad 10 FHD - 16GB With DockCortex-A9 Quad-Core CPU16 GB10.1"Android 4580 grمشاهده قیمت
5798Huawei MediaPad 10 Link - 16GBCortex-A9 Quad-Core16GB10.1"Android 4.1620 grمشاهده قیمت
5799Huawei MediaPad 10 FHD - 16GBCortex-A9 Quad-Core16GB10.1"Android 4580 grمشاهده قیمت
6717Huawei MediaPad 7 Youth 2 - 3GQuad-core, Cortex-A78 GB7.0"Android 4.3350 grمشاهده قیمت
6718Huawei MediaPad X1 7.0 - 3GQuad-core, Cortex-A916 GB7.0"Android 4.2239 grمشاهده قیمت
7166Huawei MediaPad M1 8.0 - 3GQuad-core8 GB8.0"Android 4.2329 Grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
SmartTouch Tablet Prices List لیست قیمت تبلت اسمارت تاچ
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Axtrom Tablet Prices List لیست قیمت تبلت اکستروم
5667Axtrom Axpad 7I05Dual Core Cotex-A9 CPU8GB7.0"Android 4.1مشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Ainol Tablet Prices List لیست قیمت تبلت آینول
5657Ainol Numy 3G AX1Quad Core8GB7.0"Android 4.2320 grمشاهده قیمت
5658Ainol Numy 3G AX3 Sword - 16GBQuad-core16GB7.0"Android4.2286 grمشاهده قیمت
5659Ainol Numy Rainbow IIAllwinner A20, Dual Core8GB7.0"Android4.2265 grمشاهده قیمت
5660Ainol Novo9 SparkCortex A7 quad core16GB9.7"Android4.1649 grمشاهده قیمت
5661Ainol Novo8 DiscoverOWL Quad-Core16GB8.0"Android4.1433 grمشاهده قیمت
5662Ainol Novo7 Venus - 16GBCortex-A9 Quad-Core16GB7.0"Android4.1320 grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
MSI Tablet Prices List لیست قیمت تبلت ام اس ای
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
iGreen Tablet Prices List لیست قیمت تبلت آی گرین
5681iGREEN Genesis Tab-1 10.1Cortex A916GB10.1"Android 4.1555 grمشاهده قیمت
5682iGREEN Genesis Tab-2 7.0ARM Quad-Core Allwinner A31S16GB7.0"Android 4.2295 grمشاهده قیمت
5683iGREEN Genesis Tab-2 10.1ARM Quad-Core Cortex A932GB10.1"Android 4.2595 grمشاهده قیمت
5684iGREEN Genesis Tab-3 11.6Intel Ivy Bridge Celeron 1037U Dual-Core64 GB11.6"Microsoft Windows 81350 grمشاهده قیمت
5687iGREEN Genesis Tab-1 7.0ARM Dual-Core Cortex A98GB7.0"Android 4.2260 grمشاهده قیمت
8441iGREEN Genesis Tab-2 7.85Quad Core16 GB7.85"Android4.4370grمشاهده قیمت
8721iGREEN Genesis Tab-3 10.1 - 32GBIntel® N28073210.1"Windows 8.1580gمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Amazon Kindle Tablet Prices List لیست قیمت تبلت آمازون کیندل
5663Amazon Kindle Fire HD 8.9 16GBDual Core , Cortex A916GB8.9"Android 4567 grمشاهده قیمت
5664Amazon Kindle Fire HD 2013Dual Core8GB7.0"Android 4345 grمشاهده قیمت
5665Amazon Kindle Fire HDX 7Quad-core ,Krait 40016GB7.0"Android 4303 grمشاهده قیمت
5666Amazon Kindle Fire HDX 8.9Quad-core, Krait 40016GB8.9"Android 4374 grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Farassoo Tablet Prices List لیست قیمت تبلت فراسو
5668Farassoo Fast 717 - 16GBQuad-Core Cortex-A716GB7.85"Android 4.2360 grمشاهده قیمت
5669Farassoo Fast 711 Wi-FiCortex-A9 Quad-Core16GB7.85"Android 4.2350 grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Prestigio Tablet Prices List لیست قیمت تبلت پرستیژیو
5764Prestigio MultiPad 4 Quantum 10.1 3G - PMP5101C3GQuad-core, Cortex-A98 GB10.1"Android 4.2612 grمشاهده قیمت
5765Prestigio MultiPad 4 ULTIMATE 8.0 3G - PMP7480D3GQuad-core, Cortex-A716 GB8.0"Android 4.2448 grمشاهده قیمت
5766Prestigio NEW MultiPad 7.0 Ultra Plus - PMP3670BARM Cortex A84 GB7.0"Android 4.2305 grمشاهده قیمت
5767Prestigio MultiPad 4 DIAMOND 7.85- PMP7079D3GQuad Core ARM Cortex A716 GB7.85"Android 4.2406 grمشاهده قیمت
5768Prestigio MultiPad 7.0 PRIME Duo - PMP7170B3GDual-core, Cortex-A9 CPU4 GB7.0"Android4.1355 grمشاهده قیمت
5769Prestigio MultiPad 4 ULTRA QUAD 8.0 - PMP7280C3GQuad Core ARM Cortex A78 GB8.0"Android 4.2450 grمشاهده قیمت
5770Prestigio MultiPad 4 QUANTUM 7.85- PMP5785C3GQuad Core ARM Cortex A7 CPU8 GB7.85"Android 4.2406 grمشاهده قیمت
5771Prestigio Multi Pad 2 Ultra Duo 8.0 3GMTK8377 Chipset , Dual Core Cortex-A98 GB8.0"Android 4.1450 grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Marshal Tablet Prices List لیست قیمت تبلت مارشال
6867Marshal ME-704ARM4 GB7.0"Android 4مشاهده قیمت
6868Marshal ME-721 - 8GBDual Core8 GB7.0"Android 4.2مشاهده قیمت
6869Marshal ME-703 - 9.7Dual Core8 GB9.7"Android 4520 grمشاهده قیمت
6870Marshal ME-702 - 8GBTelechips TCC8923 Chipset , Cortex-A58GB7.0"Android 4320 grمشاهده قیمت
6871Marshal ME-703Cortex-A5 CPU16 GB7.0"Android 4320 grمشاهده قیمت
6872Marshal ME-710 - 9.7Quad Core16 GB9.7"Android 4.1مشاهده قیمت
6878Marshal ME-715 - 8GBDual Core Cortex A78GB7.0"Google Android 4.2320 grمشاهده قیمت
6879Marshal ME-701 - 8GBARM Cortex A58GB7.0"Android 4مشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Gigabyte Tablet Prices List لیست قیمت تبلت گیگابایت
5670Gigabyte S1082 - 128GBCeleron Processor 1037U128GB10.1"Free DOS790 grمشاهده قیمت
5671Gigabyte S1082Dual-Core 847256GB10.1"Microsoft Windows 8850 grمشاهده قیمت
5672Gigabyte S1082 - 500GBCeleron Processor 1037U500GB10.1"free DOS850 grمشاهده قیمت
5673Gigabyte S1082 - 1TBCeleron Processor 1037U1TB10.1"free DOS850 grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
i-Life Tablet Prices List لیست قیمت تبلت آی لایف
6706i-Life Kids Tab 4Cortex-A9, Dual-Core8 GB7.0"Android 4.2مشاهده قیمت
6707i-Life Kids Tab 5Cortex-A9, Dual-Core8 GB7.0"Android 4.2مشاهده قیمت
6708i-Life WTAB 701-DCDual-Core4 GB7.0"Android 4.2مشاهده قیمت
6709i-Life WTAB 702 M8 - 8GBA13 Processor8GB7.0"Android 4.1مشاهده قیمت
6711i-Life WTAB 704Dual-Core7.0"Android4.2338 grمشاهده قیمت
6712i-Life WTAB 803 Mini 3G - 16GBCortex-A7 Quad-Core16GB8.0"Android4.2مشاهده قیمت
6713i-Life WTAB 903 - 8GBCortex-A7 Dual-Core8GB9.0"Android 4.2مشاهده قیمت
7168i-Life WTAB 708 - 8GBDual-Core8GB7.0"Android 4.2مشاهده قیمت
7169i-Life WTAB 709 - 8GBDual-Core8GB7.0"Android 4.2مشاهده قیمت
8135i-Life WTAB 702L - 8GBCortex A7, Dual Core8GB7.0"Android 4.4261 grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Alcatel Tablet Prices List لیست قیمت تبلت آلکاتل
6715Alcatel OneTouch POP 7 - 8GBDual-core, Cortex-A78 GB7.0"Android 4.2285 grمشاهده قیمت
6716Alcatel OneTouch POP 8 - 8GBQuad-core, Cortex-A78 GB8.0"Android 4.2325 grمشاهده قیمت
7749Alcatel OneTouch POP 7 - 16GBMediaTek16GB7.0"Android 4.2285grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
D-Link Tablet Prices List لیست قیمت تبلت دی لینک
7243D-Link DTB-7168Dual-core Cortex-A916 GB7.0"Android 4.2مشاهده قیمت
7244D-Link DTB-1188Quad-core Cortex-A916 GB10.0"Android 4.2مشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Dell Tablet Prices List لیست قیمت تبلت دل
7497Dell Venue 7 3G - 16GBDual-Core16GB7.0"Android4.2350 grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
ASUS Tablet Prices List لیست قیمت تبلت ایسوس
838ASUS Transformer Pad TF300T 32GBTegra 3 Quad-Core 1.2GHz32GB10.1"Android v4.0635 grمشاهده قیمت
839ASUS Transformer Pad TF300T 32GB + DockTegra 3 Quad-Core 1.2GHz32GB10.1"Android v4.01181 gمشاهده قیمت
840ASUS Transformer Pad TF300TG 32GBTegra 3 Quad-Core 1.2GHz32GB10.1"Android v4.0635 grمشاهده قیمت
841ASUS TF300TG 32GB + DockTegra 3 Quad-Core 1.2GHz32GB10.1"Android v4.01181 grمشاهده قیمت
842ASUS Eee Slate B121Intel Dual-Core i5 470um64GB12.1"Windows® 71.16 grمشاهده قیمت
843ASUS Eee Pad SliderNVIDIA® Tegra™ 2 1.0GHz16GB10.1"Android v3.2960 grمشاهده قیمت
1400ASUS Pad Me172v1.0GHZ WM89508GB7.0"Android v4.1370 grمشاهده قیمت
1401ASUS Googel Nexus 7 3Gcortex 1.2 GHz32GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت
1402ASUS Googel Nexus 7 - 32GBQuad-Core 1.2 GHz32GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت
1403ASUS VivoTab RT TF600T - 32GBcortex 1.3 GHz32GB10.1"Microsoft Windows 8525 grمشاهده قیمت
1404ASUS VivoTab RT TF600T - 64GBcortex 1.3 GHz64GB10.1"Microsoft Windows 8525 grمشاهده قیمت
1405ASUS VivoTab TF810C - 64 GBIntel Atom 1.8GHz64GB11.6"Microsoft Windows 8675 grمشاهده قیمت
1428ASUS Googel Nexus 7 - 8GBQuad-Core 1.2 GHz8GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت
1429ASUS Googel Nexus 7 - 16GBQuad-Core 1.2 GHz16GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت
2687ASUS Fonepad 7 ME372CG - 8GBAtom Z25608GB7.0"Android 4.2328gمشاهده قیمت
2688ASUS Fonepad 7 ME372CG - 16GBAtom Z256016.07.0"Android 4.2328gمشاهده قیمت
2689ASUS Fonepad 7 ME372CG - 32GBAtom Z2560327.0"Android 4.2328gمشاهده قیمت
2690ASUS Fonepad ME371 - 8GBAtom Z24208.07.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت
2691ASUS Fonepad ME371 - 16GBAtom Z242016.07.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت
2692ASUS Fonepad ME371 - 32GBAtom Z2420327.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت
2693ASUS Fonepad ME371MG New - 8GBAtom Z24608GB7.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت
2694ASUS Fonepad ME371MG New - 16GBAtom Z246016.07.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت
2695ASUS Fonepad ME371MG New - 32GBAtom Z2460327.0"Android 4.1340gمشاهده قیمت
3266Asus Google Nexus 7 2 4G - 16GBQuad-core 1.516.07.0"Android 4.3229gمشاهده قیمت
3267Asus Google Nexus 7 2 4G - 32GBQuad-core 1.532GB7.0"Android 4.3229gمشاهده قیمت
3268Asus Memo Pad ME173X HD - 16GBQuad Core Cortex A716.07.0"Android 4.2302gمشاهده قیمت
3269Asus Memo Pad ME173X HD - 32GBQuad Core Cortex A7327.0"Android 4.2302gمشاهده قیمت
3572Asus Memo Pad ME173X HD - 8GBQuad Core Cortex A78GB7.0"Android 4.2302gمشاهده قیمت
4123ASUS MeMO Pad HD7 ME175Qualcomm Quad-core4GB7.0"Android 4.3338gمشاهده قیمت
5302ASUS PadFone 2 -16GBQuad-Core Krait CPU16GB10.1"Android 4.1649 grمشاهده قیمت
5303ASUS Google Nexus 7 2 - 32GBQuad Core Krait CPU32GB7.0"Android 4.3290 grمشاهده قیمت
5304ASUS Fonepad 7 ME175CG Dual SIM - 8GBAtom Z2520 Dual-Core8GB7.0"Android4.3340 grمشاهده قیمت
5305ASUS MeMO Pad FHD 10 ME302 - 16GBDual-Core16GB10.1"Android 4.2580 grمشاهده قیمت
5971ASUS Memo Pad ME173X HD - 16GBQuad Core Cortex A716.07.0"Android 4.2302grمشاهده قیمت
6410ASUS Me560Dual-core CPU16 GB6.0"Android210 grمشاهده قیمت
6411Asus Fonepad 7 (2014) FE170 Dual SimDual-core8 GB7.0"Android 4.3290 grمشاهده قیمت
6412MeMO Pad 10 ME102 - 16GBQuad-Core16 GB10.1"Android 4.2522 grمشاهده قیمت
6413MEMO PAD ME 180Quad Core Cortex-A9 CPU16 GB8.0"Android 4.2350 grمشاهده قیمت
6698ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 16GBDual-Core16GB7.0"Android 4.4285 grمشاهده قیمت
6699ASUS MeMO Pad 7 ME170C - 8GBDual-Core8GB7.0"Android 4.4285 grمشاهده قیمت
6700ASUS MeMo Pad 8 ME181C - 16GBQuad-core16GB8.0"Android 4.4320 grمشاهده قیمت
6701ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 4GBQuad-core Processor4GB7.0"Android 4.3338 grمشاهده قیمت
6702ASUS MeMO Pad HD7 ME175KG Dual SIM - 8GBQuad-core Processor8GB7.0"Android 4.3338 grمشاهده قیمت
6703ASUS PadFone mini - 16GBQuad-core16GB7.0"Android 4.3415 grمشاهده قیمت
6704ASUS Transformer Book T100T - 32GB + 500GB HDDQuad Core Z374032 GB10.1"Microsoft Windows 8.11166 grمشاهده قیمت
6705ASUS Vivo Tab RTQuad-Core32 GB10.1"Microsoft Windows RT520 grمشاهده قیمت
6824ASUS MeMO Pad 10 ME102 - 8.0GBQuad-Core8.010.1"Android 4.2522 gمشاهده قیمت
6873ASUS Transformer Book T100T - 64GB + 500GB HDDQuad Core Z374064GB + 500GB101"Microsoft Windows 8.11166 grمشاهده قیمت
6874ASUS Transformer Book T100T - 32GBQuad Core Z374032GB10.1"Microsoft Windows 8.11113 Grمشاهده قیمت
6875ASUS Transformer Book T100T - 64GBQuad Core Z374064GB10.1"Microsoft Windows 8.11113 Grمشاهده قیمت
6876Asus VivoTab Note 8Z3740 Quad-Core32 GB8.0"Microsoft Windows 8.1380 grمشاهده قیمت
6877Asus VivoTab Note 8 64GBZ3740 Quad-Core64GB8.0"Microsoft Windows 8.1380 grمشاهده قیمت
6884ASUS Transformer Pad TF103CG - 16GBIntel® Atom™16GB10.1"Android 4.41100 Grمشاهده قیمت
7164ASUS Fonepad 7 ME372CL - 8GBMulti-Core with Intel Hyper-Threading Technology8GB7.0"Android 4.3333 grمشاهده قیمت
7165ASUS Transformer Pad TF303CL - 16GB64bit Quad-Core16GB10.1"Android 4.41145 grمشاهده قیمت
7461ASUS Transformer TF103C - 8GBIntel® Atom™8.010.1"Android 4.4550مشاهده قیمت
7462ASUS Transformer TF103C - 16GBIntel® Atom™16.010.1"Android 4.4550مشاهده قیمت
8228ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 8GBQuad Core8GB7.0"Android 4.4299 grمشاهده قیمت
8440ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GBQuad Core16GB7.0"Android 4.4299 grمشاهده قیمت
8660ASUS Fonepad 7 FE375CG Dual SIM - 16GBQuad Core16GB7.0"Android 4.4299 grمشاهده قیمت
8661ASUS MeMO Pad 7 ME70C - 4GBDual Core4GB7.0"Android 4.3275 grمشاهده قیمت
8720ASUS Transformer Pad TF303CL - 32GB64bit Quad-Core3210.1"Android 4.41145 grمشاهده قیمت
8875ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 8GBIntel® Atom16.08.0"Android 4.4310gمشاهده قیمت
8876ASUS Fonepad 8 FE380CG Dual SIM - 16GBIntel® Atom16.08.0"Android 4.4310gمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Lenovo Tablet Prices List لیست قیمت تبلت لنوو
1406Lenovo Ideapad A2107A - 4GBCortex 1.0 GHz4GB7.0"Android v4.0400 grمشاهده قیمت
1407Lenovo Ideapad A2107A - 8GBCortex 1.0 GHz8GB7.0"Android v4.0400مشاهده قیمت
1408Lenovo Ideapad A2107A - 16GBCortex 1.0 GHz16GB7.0"Android v4.0400 grمشاهده قیمت
1409Lenovo Ideapad S2109A - 8GBCortex 1.0 GHz8GB9.7"Android v4.0580 grمشاهده قیمت
1410Lenovo Ideapad S2109A - 16GBCortex 1.0 GHz16GB9.7"580 grمشاهده قیمت
1447Lenovo Ideapad A1000-T- 8GBDual core cortex 1.2 GHz8GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت
1448Lenovo Ideapad A1000-T- 8GBDual core cortex 1.2 GHz8GB7.0"Android v4.1340 grمشاهده قیمت
1483Lenovo Ideapad A1 - 16GBCortex-A816GB7.0"Android v2.3400 grمشاهده قیمت
1486Lenovo Ideapad K1 - 16GBT20 Dual-Core16GB10.1"Android v3.1750 grمشاهده قیمت
1487Lenovo Ideapad K1 - 32GBT20 Dual-Core32GB10.1"Android v3.1750 grمشاهده قیمت
1488Lenovo Ideapad K1 - 64GBT20 Dual-Core64GB10.1"Android v3.1750 grمشاهده قیمت
2263Lenovo Ideapad A3000 - 16GBMediaTek 812516GB7.0"Android v4.1339 grمشاهده قیمت
2264Lenovo Ideapad S6000 - 16GBQuad core Cortex A716GB10.1"Android v4.2560 grمشاهده قیمت
2265Lenovo Ideapad S6000 - 32GBQuad core Cortex A732GBAndroid v4.2560 grمشاهده قیمت
4124Lenovo IdeaTab S5000 - 16GBQuad-core Cortex-A716GB7.0"Android 4.2245gمشاهده قیمت
5286Lenovo A7-30 A3300 - 8GBQuad-core, Cortex-A78GB7.0"Android 4.2327 grمشاهده قیمت
5287Lenovo Miix 2 - 8 inch - 64GBIntel Atom Processor Bay Trail T64GB8.0"Microsoft Windows 8.1350 grمشاهده قیمت
5288Lenovo Yoga Tablet 8Quad-Core ARM Cortex-A7 CPU8GB8.0"Android 4.2390 grمشاهده قیمت
5290Lenovo Yoga Tablet 10Quad-Core Cortex-A716GB10"Android 4.2605 grمشاهده قیمت
5972Lenovo 3500 - 16GBQuad Core Cortex A716GB7.0"Android 4.2320grمشاهده قیمت
5973Lenovo 3500 - 16GBQuad Core Cortex A78.07.0"Android 4.2320 grمشاهده قیمت
6719Lenovo A8-50 A5500 - 16GBQuad-core, Cortex-A716GB8.0"Android 4.2360 grمشاهده قیمت
6720Lenovo A10-70 A7600 - 16GBQuad-core, Cortex-A716GB10.1"Android 4.2560 grمشاهده قیمت
6847Lenovo Ideapad A3000 - 8GBMediaTek8.07.0"Android 4.1339 gمشاهده قیمت
6865Lenovo ThinkPad Tablet 2 - 3GDual Core64 GB10.1"Microsoft Windows 8.1600 grمشاهده قیمت
6866Lenovo Miix 2 - 8 inch - 64GBIntel Atom Processor Bay Trail T, Z374064GB8.0"Microsoft Windows 8.1350 grمشاهده قیمت
8134Lenovo IdeaTab A5000 - 16GBCortex A5, Quad Core16GB7.0'Android 4.1342 grمشاهده قیمت
8559Lenovo A7-30 A3300 - 8GBQuad-core, Cortex-A78GB7.0"Android 4.2327 grمشاهده قیمت
8560Lenovo A7-30 A3300 - 16GBQuad-core, Cortex-A716 GB7.0"Android 4.2327 grمشاهده قیمت
8562Lenovo ThinkPad Tablet 2 - 3GDual Core64 GB10.1"مایکروسافت ویندوز 8.1600 grمشاهده قیمت
8563Lenovo Yoga Tablet 10 HD PlusCortex-A7, Quad Core16 GB10.1"Android 4.2622 grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Sony Tablet Prices List لیست قیمت تبلت سونی
1135Sony SGPT212NVIDIA Tegra 24GB5.0"Android v3.2372 grمشاهده قیمت
1436Sony Xperia Tablet S 3G - 16GBQuad-Core 1.3 GHz16GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت
1437Sony Xperia Tablet S 3G - 32GBQuad-Core 1.3 GHz32GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت
1438Sony Xperia Tablet S 3G - 64GBQuad-Core 1.3 GHz64GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت
1439Sony Xperia Tablet S - 16GBQuad-Core 1.3 GHz16GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت
1440Sony Xperia Tablet S - 32GBQuad-Core 1.3 GHz32GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت
1441Sony Xperia Tablet S - 64GBQuad-Core 1.3 GHz64GB9.4"Android v4.0585 grمشاهده قیمت
1442Sony S - 16GBTegra 1GHz16GB9.4"V3.0 Honeycomb598 grمشاهده قیمت
1443Sony S - 32GBTegra 1GHz32GB9.4"V3.0 Honeycomb598 grمشاهده قیمت
1444Sony PIntel Dual-Core 1.0GHz32GB5.5"V3.0 Honeycomb-مشاهده قیمت
1445Sony Xperia Tablet Z - 16GBQuad-Core 1.5 GHz16GB10.1"Android v4.1495 grمشاهده قیمت
1446Sony Xperia Tablet Z - 32GBQuad-Core 1.5 GHz32GB10.1"Android v4.1495 grمشاهده قیمت
5283Sony Xperia Tablet Z2 LTE - 16GBQuad-core ,Krait 40016GB10.1"Android 4.4439 grمشاهده قیمت
5284Sony Xperia Tablet Z2 - Wi-Fi - 32GBQuad-core ,Krait 40032GB10.1"Android 4.4426 grمشاهده قیمت
5285Sony Xperia Tablet Z2 - Wi-Fi - 16GBQuad-core ,Krait 40016GB10.1"Android 4.4426 grمشاهده قیمت
5654Xperia Tablet Z Wi-Fi - 16GBQuad Core Krait CPU16GB10.1"Android4.1495 grمشاهده قیمت
5655Sony Xperia Tablet Z Wi-Fi- 32GBQuad Core Krait CPU32GB10.1"Android4.1495 grمشاهده قیمت
5656Sony Xperia Tablet S - 64GBQuad Core Cortex A964 Gb9.4"Android4585 grمشاهده قیمت
6714Sony VAIO Tap 11 - SVT11213CGWIntel Pentium 3560Y128 GB11.6"Microsoft Windows 8780 grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
HP Tablet Prices List لیست قیمت تبلت اچ پی
2266HP Slate 7 2800 Tablet - 8GBCortex-A98GB7.0"Android v4.1370 grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
TwinMOS Tablet Prices List لیست قیمت تبلت تویین موس
7245TwinMOS TwinTAB T103GQ1 - 8GBMTK 8389 ARM Cortex A7 Quad-Core 1.6 GHz8 GB10.1"Android 4.2.2680gمشاهده قیمت
7246TwinMOS TwinTAB T73GQ1 - 8GBMTK MT8389 ARM Cortex A7 Quad Core1.2GHz8GB7.0"Android 4.2.2332gمشاهده قیمت
7247TwinMOS TwinTAB T7283GD1 - 8GBMTK 8377 ARM Cortex A9 Dual-Core 1.5GHz8GB7.0"Android 4.1.2مشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Acer Tablet Prices List لیست قیمت تبلت ایسر
1063Acer Iconia Tab W500 + DockAMD Dual-Core C-50 1.0 GHz32GB10"Windows® 7970 grمشاهده قیمت
1064Acer Iconia Tab W501 3G + DockAMD Dual-Core C-50 1.0 GHz32GB10"Windows® 7970 grمشاهده قیمت
5291Acer Iconia Tab A700 - 16GBQuad-core16GB10.1"Android 4665 grمشاهده قیمت
5292Acer Iconia Tab A510 - 16GBQuad Core Cortex A916GB10.1"Android 4680 grمشاهده قیمت
5293Acer Iconia Tab A210 - 16GBQuad Core Cortex A916GB10.1"Android 4712 grمشاهده قیمت
5294Acer Iconia W700 i5 - 128GBIntel® Core™ i5128GB11.6"Microsoft Windows 8950 grمشاهده قیمت
5295Acer Iconia Tab A3 - A11 - 32GBQuad-core, Cortex-A732GB10.1"Android 4.2560 grمشاهده قیمت
5296Acer Iconia Tab B1 - 710 - 16GBDual-Core Cortex-A916GB7.0"Android4.1339.9 grمشاهده قیمت
5648Acer Iconia W510 - 64GBAtom Dual Core Z276064GB10.1"Microsoft Windows 8680 grمشاهده قیمت
5650Acer Iconia Tab A1- 810 8GBMT8125T, Quad-core8GB7.9"Android 4.2410 grمشاهده قیمت
5651Acer Iconia Tab A1- 810 16GBMT8125T Quad-core16GB7.9"Android4.2410 grمشاهده قیمت
5652Acer Iconia Tab A1 811 16GBMT8389W Quad-core16GB7.9"Android 4.2430 grمشاهده قیمت
5653Acer Iconia W510 - 32GBAtom Dual Core Z276032GB10.1"Microsoft Windows 8680 grمشاهده قیمت
7118Acer Iconia W700 i5 - 64GBIntel® Core™ i564.011.6"Windows 8.0950grمشاهده قیمت
7160Acer Aspire Switch 10 - 32GBQuad-core, Z374532GB10.1"Microsoft Windows 8.11170 grمشاهده قیمت
7161Acer Iconia Tab A1-713 - 16GBQuad-core16GB7.0"Android 4.2298 grمشاهده قیمت
7162Acer Iconia W4 - 32GBQuad core, Intel Atom Z374032GB8.0"Microsoft Windows 8.1430 grمشاهده قیمت
7163Acer Iconia W4 3G - 32GBQuad core, Intel Atom Z374032GB8.0"Microsoft Windows 8.1430 grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Innovel Tablet Prices List لیست قیمت تبلت اینوول
1209Innovel I701SCortex A8 1.0 GHz4GB7"Android v4.0310gمشاهده قیمت
1210Innovel I971WCortex A8 1.2~1.5GHz16GB9.7"Android v4.0480 grمشاهده قیمت
1211Innovel I702BCortex A8 at 1.2GHz4GB7"Android v4.0325 gمشاهده قیمت
1212Innovel I703WCortex A8 at 1.2GHz8GB7.0"Android v4.0325 grمشاهده قیمت
1489Innovel I801BDual-Core Cortex A98GB8.0"Android v4.1470 grمشاهده قیمت
1490Innovel I972S - 8GBDualcore Cortex-A98GB9.7"Android v4.1630 gمشاهده قیمت
1491Innovel I972S - 16GBDualcore Cortex-A916GB9.7"Android v4.1630 grمشاهده قیمت
1676Innovel i710BCortex-A98GB7.0"Android v4.1.1320 grمشاهده قیمت
7167Innovel TM105A - 16GBIntel Atom Dual-Core, Z246010.1"Android 4685 grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Hyundai Tablet Prices List لیست قیمت تبلت هیوندای
1395HYUNDAI T10 3G - 16GB1.6GHZ Quad Core16GB10.1"Android v4.0650 grمشاهده قیمت
1396HYUNDAI T10 3G - 32GB1.6GHZ Quad Core32GB10.1"Android v4.0650 grمشاهده قیمت
1397HYUNDAI T71.6GHZ Quad Core8GB7.0"Android v4.1300 gمشاهده قیمت
5297HYUNDAI TB1000-3GDual Core Cortex-A9 CPU2G10.1"Android 4663 grمشاهده قیمت
5298Hyundai P700 3GMTK Dual-Core8GB7.0"Android4.1485 grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
JetWay Tablet Prices List لیست قیمت تبلت جت وی
1398GET WAY ALFAR 706BOX CHIPA 1.5GHZ8GB7.0"Google Android 4.0322 grمشاهده قیمت
1399GET WAY ALFAR 780BOX CHIPA 1.5GHZ8GB7.0"Google Android 4.0320 grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
GS Pad Tablet Prices List لیست قیمت تبلت جی اس پد
1393GS PAD X8BOX CHIPA 1.5GHZ8GB7.0"Google Android 4.0450 grمشاهده قیمت
1394GS PAD X7ALLWINNER 1.0GHZ8GB7.0"Google Android 4.0330 grمشاهده قیمت
5299GS-Pad GSP-X7HDAllwiner A208GB7.0"Android 4325 grمشاهده قیمت
5300GS-Pad GSP-X7SAllwiner A138GB7.0"Android 4345 grمشاهده قیمت
5301GS-Pad GSP-X7HDS6577 Dual core4GB7.0"Android 4280 grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Coby Tablet Prices List لیست قیمت تبلت کوبی
1413COBY MID7035Cortex 1.0 GHz4GB7.0"Android v4.0294 grمشاهده قیمت
کدتبلتپردازندهحافظهسایزسیستم عاملوزنقیمت و خرید کالا
Point Of View Tablet Prices List لیست قیمت تبلت پونیت آو ویو
1387Point Of View Onyx507 3GSingle cortex 1.0 GHz4GB7.0"Android v4.0-مشاهده قیمت
1388Point Of View PROtab3XXL IPS 3GDual core cortex 1.6 GHz8GB10"Android v4.0700 grمشاهده قیمت
1389Point Of View Onyx 527 3Gcortex 1.2 GHz8GB7.0"Android v4.0-مشاهده قیمت
1390Point Of View PROtab25XLcortex 1.8 GHz4GB8.0"Google Android 4.0450 grمشاهده قیمت
1391Point Of View PROtab26cortex 1.0 GHz4GB7.0"Android v4.0330 grمشاهده قیمت
1392Point Of View Mobii 701Dual core cortex 1.2 GHz4GB7.0"Android v4.1380 grمشاهده قیمت

لیست قیمت تبلت Tablet Prices List

بازگشت به صفحه اصلی
لیست قیمت تبلت Tablet Prices List , قیمت به روز تبلت , ,عکس و تصاویر Tablet , ,خرید تبلت , ,فیلم و ویدئو Tablet , ,لوازم جانبی تبلت , ,برنامه Tablet , ,فروشگاه Tablet , ,لوازم جانبی Tablet , ,نقد و بررسی تبلت , ,مشخصات Tablet , ,فروش اقساط تبلت , ,فیلم و ویدئو تبلت , ,فروش اقساط Tablet , ,فروش اینترنتی Tablet , ,فروشگاه تبلت , ,فروش Tablet , ,فروش اینترنتی تبلت , ,مشاوره و آموزش Tablet , ,تعمیرات تبلت , ,خرید Tablet , ,نقد و بررسی Tablet , ,تعمیرات Tablet , ,مشاوره و آموزش تبلت , ,قیمت به روز Tablet , ,قیمت Tablet , ,مشخصات تبلت , ,بهترین قیمت Tablet , ,برنامه تبلت , ,فروش تبلت , ,بهترین قیمت تبلت , ,عکس و تصاویر تبلت , ,قیمت تبلت ,